Charakterystyka klasy integracyjnej

Pobierz

Dziewczynki zaś są bardzo miłe, sympatyczne, kulturalne, zawsze służą pomocą i dobrą radą.Charakterystyka klas integracyjnych Podobne tematy.. Forma: zajęcia warsztatowe.. Liczba dzieci jest zależna od specyfiki niepełnosprawności.. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, sumiennie wykonują swoje obowiązki.. Na większości lekcji jest dwóch nauczycieli - jeden prowadzący, drugi wspiera dzieci z orzeczeniami.. Zadania nauczyciela wspomagającego skupiają się między innymi na wsparciu nauczyciela ogólnego podczas lekcji, ale również samodzielne prowadzenie zajęć.Szkoła Podstawowa nr 17 z oddziałami integracyjnymi w Częstochowie ma 4 oddziały klas integracyjnych.. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież, o których mowa w art. 1 pkt 5 i 5a, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.. Ustawa o systemie oświaty z 7.09.1991 r. (ze zm.) Art. 71b.. Istotą społecznej integracji jest także pełne "włączanie" osoby niepełnosprawnej w społeczność osób pełnosprawnych.. Klasa liczy siedemnastu uczniów; - czterech uczniów z niedorozwojem umysłowym i jeden uczeń z elementami autyzmu.. W klasie tej pracuje dwóch nauczycieli: nauczyciel wiodący-nauczyciel przedmiotu oraz nauczyciel wspierający - oligofrenopedagog.. Charakterystyka zaburzeń .. w czytaniu i pisaniu w niższych klasach szkolnych..

Charakterystyka klasy V integracyjnej.

jest zespołem zróżnicowanym pod względem wychowawczym i osiągającym słabe wyniki w nauce.. Materiały: Bibuła w kolorze zielonym, czerwonym, żółtym, niebieskim.. Uczniowie uzyskali bardzo dobry wynik ze sprawdzianu w klasie VI (śr. 27, 8 punktu), co uplasowało ich na siódmym stopniu staninowej skali dziewięciopunktowej, a to odpowiada poziomowi wysokiemu.Staż pracy kadry pedagogicznej w klasach integracyjnych przedstawia się następująco: 21,4% nauczycieli mieści się w granicach l - 5 lat pracy, 39,3% nauczycieli między 6 a 10 rokiem pracy, 28,6% nauczycieli między 11-15 rokiem pracy oraz 10,7% między 16 a 20 rokiem pracy.. Trzeba powiedzieć, że zajęcia te, odbywające się bez udziału wychowawcy klasy, nie spełniły swojej roli z wielu przyczyn, wśród których wymienię - moim zdaniem - najważniejsze:Od kilku lat nasza szkoła organizuje klasy integracyjne.. W każdej z klas integracyjnych pracuje dwóch nauczycieli.. Osoby zakwalifikowane jako integracyjne muszą mieć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.Plik Sprawozdanie wychowawcy klasa 3.doc na koncie użytkownika Lezli • folder oceny opisowe • Data dodania: 20 lip 2012 Dzieci zakwalifikowane jako integracyjne muszą mieć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.Uczniowie uczęszczający do tej klasy są bardzo żywi, spontaniczni, zdarzają się problemy z zachowaniem niektórych uczniów w grupie..

Są w klasie również uczniowie reprezentujący wysoki poziom intelektualny,W klasie integracyjnej istotną funkcję pełni nauczyciel wspomagający.

Integracja jako współczesna metoda wychowania i kształcenia osób niepełnosprawnych.Wniosek: klasa stanowi wspólnotę, w której uczniowie tworzą całość, mają wspólne zadania, gry i zabawy Zadanie 2 Nauczyciel prosi uczniów, aby usiedli w kręgu, a sam, w widocznym dla wszystkich miejscu, wiesza 2 kartki z zapisanymi zdaniami.Klasa integracyjna jest mniej liczna niż typowy oddział ( 15- 20 dzieci ).. Jest zespołem zgranym, aktywnym i zdyscyplinowanym.. gen. Mariusza Zaruskiego 34-501 Zakopane, ul. Karłowicza 6 tel.. Jak sama nazwa wskazuje, ma pomagać uczniom niepełnosprawnym w procesie kształcenia.. Ubrania w tych kolorach.. W klasach I-III nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciel wspomagający, w klasach IV-VI nauczyciel danego przedmiotu i pedagog wspomagający.W pedagogice specjalnej integracja rozumiana jest jako wielokierunkowe, zespolone działanie, mające na celu rewalidację jednostek odbiegających od normy lub też proces integrowania (włączania) osób niepełnosprawnych (w miarę możliwości i w odpowiednich warunkach) w zwykłe formy życia osobistego i społecznego, a także jako cel kształcenia ogólnego oraz specjalnego bądź wynik .- dysleksja integracyjna - rozpoznawana jest wówczas, gdy rozwój funkcji percepcyjnych badanych w izolacji jest zgodny z wiekiem, zaburzany jest natomiast proces integrowania bodźców napływających do różnych zmysłów..

Są w klasie również uczniowie reprezentujący wysoki poziom intelektualny, o szerokich zainteresowaniach.Zasady tworzenia klasy integracyjnej oraz podstawa prawna.

Dziewczyny są bardziej ambitne i zależy im na zdobywaniu dobrych ocen, natomiast chłopców satysfakcjonują wyniki przeciętne lub niskie.Klasa I a jest zespołem koleżeńskim, zgranym, z przewagą energicznych, żywiołowych chłopców, którzy dominują w klasie.. poleca85% Pedagogika .. Dzieje się tak również w zakresie pracy z uczniem uzdolnionym artystycznie.. Klasa liczy siedemnastu uczniów; - czterech uczniów z niedorozwojem umysłowym i jeden uczeń z elementami autyzmu.. Karol Marks klasa społeczna klasa średnia Max Weber naród państwo Socjologia społeczeństwo Stratyfikacja społeczna walka klas.. Uczennice takie jak Maria czy Małgorzata są zdolnymi uczennicami , ale przejawiają trudności w relacjach z rówieśnikami często samotnie spędzają wolny czas na przerwach.Sprawozdanie wychowawcy klasy II za pierwszy semestr roku szkolnego 2011/2012.. Działalność artystyczna wytwarza sytuacje dydaktyczno-wychowawcze,b) uczeń klasy integracyjnej dowożony do szkoły otrzymuje dodatkowo wagę 3,00 (P5) oraz wagę 0,3 (P7) , a więc łącznie jest liczony jako 4,3 ucznia przeliczeniowego; c) uczeń szkoły podstawowej specjalnej w ośrodku szkolno-wychowawczym otrzymuje wagę 2,40 (P9) oraz dodatkowo wagę dla ośrodka 7,370 (Pl8); łącznie zatem jest .Organizacja klasy integracyjnej różni się od organizacji pozostałych oddziałów klasowych..

18 201 56 33W klasie integracyjnej uczy się od 15 do 20 uczniów, w tym od 3 do 5 o specjalnych potrzebach edukacyjnych, którzy otrzymują pomoc nauczyciela wspierającego.

Każde dziecko powinno mieć kartkę A4 oraz długopis.Powstanie Gimnazjum Integracyjnego jest odpowiedzią na konieczność zapewnienia naszym uczniom ciągłości kształcenia.. Uczniowie klas integracyjnych Obecnie (w roku szkolnym 200/2001) w szkole funkcjonuje siedem oddziałów .Klasa integracyjna liczy od 15 do 20 uczniów, w tym 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.. Od września 2011 r. uczniowie gimnazjum uczą się w nowo oddanym, nowoczesnym segmencie, stwarzającym doskonałe warunki do kształcenia.. Szkoła Podstawowa nr 17 z oddziałami integracyjnymi w Częstochowie ma 4 oddziały klas integracyjnych.. Czas: 5 godzinne zajęcia warsztatowe.. Program nauczania w klasie integracyjnej jest taki sam, jak w każdej innej, równoległej klasie.integracyjnej - terapia logopedyczna ukierunkowana na wzbogacanie zasobu słownictwa, rozwijanie umiejętności definiowania pojęd i czynnego posługiwania się mową, rozbudzanie motywacji do mówienia - terapia ruchowa uwzględniająca motorykę dużą i małą - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z pedagogiem w celu usprawniania procesówZnaczna większość uczniów tej klasy jest ambitna i chętnie uczestniczy w życiu klasy.. Klasa II liczy 8 uczniów, w tym 2 dziewczynki i 6 chłopców.. Uczniów jest mniej - od 15 do 20, w tym najczęściej 5 dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt