Oświadczenie o sytuacji życiowej rodzinnej i materialnej

Pobierz

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a)skutków karno-prawnych za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy (art. 233 i art. 271 § l i 3 Kodeksu karnego).. Imię i nazwisko Data urodzenia/wiek Stopień pokrewieństwa Miejsce pracy lub nauki 1.. Oświadczam,że w skład mojego gospodarstwa domowego wchodzą następujące osoby *Wzór oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania ze środków ZFŚS.. Nazwisko i imię Rok urodzenia Stopień pokrewieństwa Roczny przychód brutto ( zł) Podstawa wpisania przychodów np. 1 ustawy o ZFŚS).Najczęściej stosowaną formą oceny sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej jest złożone przez pracownika oświadczenie.. 1 ustawy z 4.3.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 ze zm.).Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać ze świadczeń finansowanych z UFŚS 631.39 KB WNIOSEK o dofinansowanie odpłatności za opiekę na dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym, sprawowaną przez dziennego opiekuna lub nianię, przedszkolu lub innych formach wychowania przedszkolnego 46.5 KB3.. W przypadku zmiany mojej sytuacji życiowej, rodzinnej lub materialnej mającej wpływ na średni dochód lub pozostałe przysporzenia i wysokość dofinansowania lub refundacji wg zasad określonych w Regulaminie,Pracodawcę w wezwaniu, w celu potwierdzenia mojej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej..

Bardziej szczegółowoOświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej* ...

Zaś dopiero wtedy, gdy konieczne jest .Pobierz wzór oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania ze środków ZFŚS.oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej - czy jest wymagane i jakie są konsekwencje jeśli pracownik nie poda dochodu ZFŚS was live.. Wnioskodawca ----- ----- SP 3 2 3 4 5 6 7Osoby zatrudnione w trakcie roku oświadczenie składają niezwłocznie.. W przypadku zmiany sytuacji rodzinnej i materialnej powodującej zmianę wysokości świadczeń przyznawanych z funduszu socjalnego, osoba uprawniona, ma prawo dokonania korekty ww.. A A A; W celu ustalenia wysokości i przyznania świadczeń z ZFŚS pracodawca może żądać od beneficjenta przekazania jego danych osobowych w formie oświadczenia.. 5.W trakcie prezentowania przyczyn trudnej sytuacji rodzinny jak i barier utrudniających jej rozwiązani, pracownik nie powinien wdawać się w dyskusję.. (stanowisko) ……………………………………….. Do 3 maja 2019 r. ustawa o ZFŚS nie regulowała sposobu ustalania tych kwestii.O Ś W I A D C Z E N I E o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/uczennicy.. "Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w ograniczonym zakresie świadczeń z ZFŚS w TUiR "WARTA" S.A." wartość przyznanego mi indywidualnego budżetu, o którym mowa w §9 ust.4 w/w Regulaminu, będzie przyznana jedynie naDruga część dokumentu to opisanie sytuacji materialnej rodziny.o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS Informuję, że w skład mojej rodziny, poza mną wchodzą następujące osoby, uprawnione zgodnie z Regulaminem do korzystania z ZFŚS/jestem osobą samotną*:Witam, jestem 21-letnią kobietą.Naczelną zasadą obowiązującą przy podziale ulgowych usług i świadczeń oraz dopłat z funduszu socjalnego jest to, iż ich przyznanie oraz wysokość uzależniona jest od tzw. kryteriów socjalnych, tj. sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych do korzystania z funduszu (art. 8 ust..

Osoby zatrudnione w trakcie roku oświadczenie składają niezwłocznie (14 dni).

oświadczenia w trakcie roku.o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej za .. rok Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa si ę z nast ępuj ących osób : .. (imię i nazwisko) ……………………………………….. oświadczenia w trakcie roku.. PIT 36, PIT 37,Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej, materialnej Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: członkowie - dochody osób prowadzących ze mną wspólne gospodarstwo domowe wyniosły w roku …… Lp.. Nazwisko i imię Rok urodzenia Stopień pokrewieństwa Roczny dochód brutto (zł)Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej w roku ………….. Za dochód uważa się sumę wszystkich miesięcznych przychodów (z roku poprzedniego) każdego członkaInne informacje dotyczące sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej uprawnionego istotne z punktu widzenia oceny sytuacji socjalnej osoby składającej oświadczenie: Świadoma (y) odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podawanie nieprawdziwychOŚWIADCZENIE o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej Oświadczam, że średni dochód brutto na członka rodziny za rok ………………… wyniósł: 1) dochody moje w wysokości ………………………….zł/rok 2) dochody męża/żony w wysokości ………………………….zł/rokGeneralnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej powinny otrzymać świadczenie z ZFŚS w wyższej wysokości..

Powy ższe o świadczenieprzez Pracodawcę w wezwaniu w celu potwierdzenia mojej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.

rok Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: wnioskodawca : ………………………………………………………………………………………………………………………… pozostali członkowie : LpOświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej na rok 2020 Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: L.p.. Pracodawca może również żądać dokumentów potwierdzających opisaną w oświadczeniu sytuację, np. zaświadczenia o zarobkach pozostałych członków rodziny, zaświadczenia lekarskie w zależności od przedstawionej sytuacji.Oświadczenie jest dokumentem w rozumieniu art. 245 Kodeksu postępowania cywilnego.. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa (Dzieci pozostające na wyłącznym utrzymaniu pracownika (do 18 lub 26 lat)) UwagiOświadczenie jest dokumentem w rozumieniu art. 245 Kodeksu postępowania cywilnego.. Pracodawcę ma prawo żądać od uprawnionego, wnioskującego o świadczenie z ZFŚS, udokumentowania prawdziwości danych zawartych w oświadczeniu, w tym uzyskanych dochodów.. Oświadczenie jest dokumentem w rozumieniu art. 245 Kodeksu post ępowania cywilnego.. Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/198/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 31 marca 2008 r. O Ś W I A D C Z E N I E o sytuacji rodzinnej i materialnej ..

Oświadczenie o sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej podlega kontroli przez Pracodawcę lub osobę upoważnioną.

Zaś dopiero wtedy, gdy konieczne jest .Według przepisów ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (ustawa o ZFŚS), przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z ZFŚS są uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z ZFŚS (art. 8 ust.. OŚWIADCZENIE* o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym 2021 ze świadczeń finansowanych z ZFŚS Oświadczam, że w skład mojej rodziny/osób wspólnie zamieszkujących oraz wspólnie prowadzących gospodarstwo domowe (poz. 1 wnioskodawca) wchodzą następujące osoby:OŚWIADCZENIE o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej za ……………… rok Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: Lp.. W przypadku zmiany sytuacji rodzinnej i materialnej powodującej zmianę wysokości świadczeńprzyznawanych z funduszu socjalnego, osoba uprawniona, ma prawo dokonania korekty ww..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt