Charakterystyka dziecka upośledzonego w stopniu umiarkowanym

Pobierz

W działaniu jest mało wytrwały, uwagę koncentruje na krótko, wymaga wielu zabiegów porządkujących .54 - 35 IQ Wechslera - niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym: funkcjonowanie intelektualne na poziomie 6-9. roku życia.. Wysoki poziom lęku znacznie ogranicza funkcjonowanie dziecka w otoczeniu.. Stopnie niepełnosprawności intelektualnej a procesy spostrzegania Niepełnosprawność w stopniu lekkim: - sprawność spostrzegania w normie, czasami trudności z wyróżnieniem istotnych szczegółów.. Aktualna ogólna sprawność ucznia kształtuje się na poziomie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym.. Uczeń przejawia poważne trudności w zakresie rozumowania .Materiały ćwiczeniowe dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 28.02.2018 Zachęcamy do zapoznania się z materiałami ćwiczeniowymi do podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych.2) upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym (I.I = 35 - 49), 3) upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym (I.I = 20 - 34), 4) upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim (I.I 20).. Może to być również ośrodek pomocy .Upośledzenie w stopniu głębokim jest najczęściej uwarunkowane genetycznie (np. zespół Blocka-Sulzberga, zespół Downa) lub takimi czynnikami jak: urazy, zatrucia, które uszkadzają ośrodkowy układ nerwowy dziecka w okresie jego rozwoju płodowego.Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim realizuje tę samą podstawę programową, która przewidywana jest dla dzieci zdrowych z uwzględnieniem zasady indywidualizacji..

Diagnoza: niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym.

Nie jest to jednostka chorobowa, lecz zespół objawów towarzyszących wielu chorobom genetycznym (np. zespół Downa), neurologicznym (m.in. mózgowe porażenie dziecięce), metabolicznym, będących następstwem zmian w życiu prenatalnym lub urazów fizycznych .1.. Oznacza to, że są w stanie wykonywać bardzo proste prace, a także zadbać o siebie w ograniczony sposób.. Badany problem w literaturze.. Najbardziej upośledzony jest rozwój myślenia abstrakcyjnego, brak jest wyższych form myślenia.Do przyczyn upośledzenia, występujących po urodzeniu dziecka należą także ciężkie zaburzenia metabolizmu i niekorzystne warunki psychospołecznego rozwoju dziecka.. CHARAKTERYSTYKA UPOŚLEDZENIA UMYSŁOWEGO (FUNKCJONOWANIE SPOŁECZNE, INTELEKTUALNE, PSYCHICZNE, SOMATYCZNE).. Niemniej pomimo tych trudności, można ustalić pewne cechy typowe dla tej grupy niepełnosprawności.Stopnie niepełnosprawności; Orzekanie o niepełnosprawności dzieci; Orzekanie o niepełnosprawności leży w zakresie działań powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.W celu uzyskania odpowiedniego orzeczenia konieczne jest zgłoszenie się do instytucji zajmującej się orzekaniem o niepełnosprawności w danym powiecie.. Imię i nazwisko : 2.. Wymienione operacje dokonują pod warunkiem odwołania się do konkretu..

• Osoby upośledzone w stopniu głębokim - IQ 0-19 4.1.

Rozpoznanie etiologiczne: organiczne uszkodzenie OUN 5.. Cechują go deficyty w zakresie analizatora wzrokowego.. Metoda studium przypadku.. 52 - 67 ).W dorosłym życiu osoba z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym odnajduje się na niewykwalifikowanych stanowiskach pracy.. Częstotliwość występowania - około 10% z wszystkich 4 typów upośledzenia.Ten stopień upośledzenia jest trudny do scharakteryzowania, gdyż defekty intelektualne nie są tak widoczne jak u osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym.. Ocena funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim .. gdy mamy obawy dotyczące funkcjonowania dziecka w rodzinie, warunków życia ucznia.Dzieci upośledzone w stopniu lekkim potrafią dokonywać pewnych operacji logicznych, takich jak: klasyfikacja, szeregowanie, dodawanie, mnożenie, przyporządkowanie.. Trzeci stopień, czyli upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym, oznacza, że dziecko nie jest w stanie nabyć nawet zdolności porozumiewania się.. d) Upośledzenie w stopniu głębokim (poniżej 24; wg Merill, Termana poniżej 20)- idiotUpośledzenie umysłowe to termin obejmujący szerokie spektrum zaburzeń rozwojowych o zróżnicowanym stopniu nasilenia.. Data urodzenia : 25.10.1989r..

b) Upośledzenie w stopniu umiarkowanym (40-54)- imbecilitas.

Najtrafniej poziom poznania zmysłowego u tych uczniów można określić cytując słowa H. Borzyszkowskiej (1997): dziecko upośledzone umysłowo mało widzi - kiedy patrzy i mało słyszy - kiedy słucha.Przykładowy IPET ucznia z autyzmem i upośledzeniem umiarkowanym wersja robocza "Indywidualny Programu Edukacyjno-Terapeutyczny uczennicy z niepełnosprawnością sprzężoną upośledzenie umiarkowane i autyzm.. A. Hulek, Warszawa 1986; Minczakiewicz E.. * Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy37% ulgi na przejazdy dla osób posiadających upośledzony narząd wzroku i orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 37% ulgi na dwa przejazdy w roku dla rencistów, emerytów i ich małżonków, na których przyznany został zasiłek rodzinny,Czerwiec 1996 roku- chłopiec z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, niespokojny, ma trudności z nawiązywaniem kontaktu i wypełnianiem poleceń.. Rozdział II DZIECKO UPOŚLEDZONE UMYSŁOWO W STOPNIU LEKKIM 2.1 Charakterystyka dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim.CHARAKTERYSTYKA BADANEGO DZIECKA .. że możliwości chłopca ze zdiagnozowanym autyzmem wczesnodziecięcym kształtują się na poziomie upośledzenia umysłowego w stopniu znacznym..

c) Upośledzenie w stopniu znacznym (25-39)- imbecilitas.

2.4.Metody pracy indywidualnej z dzieckiem upośledzonym w stopniu umiarkowanym i znacznym Na początku każdego roku szkolnego ustalany jest indywidualny program rewalidacji dla każdego dziecka z zaburzeniami w rozwoju, opracowany przez nauczycieli pracujących indywidualnie lub w grupie i psychologa.Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim nie mają fizycznych oznak swojej niepełnosprawności.. "16 Dokonując charakterystyki osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, Jan Kostrzewski wyróżnił następujące cechy: - ograniczona zdolność myślenia pojęciowego oraz zmniejszenie ruchliwości .Upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym - wyjaśnienie pojęcia.. Zaznaczył się istotny spadek w zakresie ogólnych zdolności poznawczych chłopca.. Rozwój fizyczny dziecka: ciężar ciała- 44 kg, wzrost- 158cm .- J. Kostrzewski "Charakterystyka osób upośledzonych umysłowo" w "Upośledzenie umysłowe - Pedagogika" pod red. K. Kirejczyka .. Ta umiejętność, jeśli się rozwija, to tylko w niewielkim stopniu.W populacji upośledzonych umysłowo najliczniejszą grupę stanowią upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim ( ok. 75% ).. Nauczanie osób z upośledzeniem umysłowym - rys historyczny 2.2.. Na ich podstawie można rozpoznać upośledzenie umysłowe lekkie, umiarkowane, znaczne i głębokie.Minczakiewicz E. Upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim ( I.I.. Dziewczynka realizowała w klasach IV-VI nauczanie indywidualne w Szkole Podstawowej Integracyjnej w ….INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYIPETOla …(5/4b/2011/2012 .Wyróżnia się cztery stopnie upośledzenia umysłowego, oceniane na podstawie różnego rodzaju pomiarów poziomu sprawności intelektualnej.. - Mowa dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym a możliwości jej kształtowania, w: Człowiek niepełnosprawny w społeczeństwie, red. Charakterystyka upośledzenia umysłowego w stopniu umiarkowanym.. Posiadają czasem bogaty zasób słownictwa, łatwość w nawiązywaniu kontaktów i wysławiania się w takim stopniu, że w powierzchownych kontaktach trudno zauważyć ich deficyty rozwojowych.Spostrzeganie uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim jest: niedokładne, wybiórcze, węższe zakresowo, występują zaburzenia analizy i syntezy spostrzeżeń.. W pracy bardzo szybki, niedokładny, rozproszony i niewytrwały.Upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym oznacza, że rozwój osoby nim dotkniętej zatrzymuje się na poziomie sześciolatka..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt