Opinia nauczycieli wychowawców i specjalistów o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka/ucznia

Pobierz

z dnia 14.09.2017 poz.1743.. Dane dziecka/uczniaOPINIA O SYTUACJI DYDAKTYCZNEJ I WYCHOWAWCZEJ UCZNIA/DZIECKA wydana przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających pomocy p-p Podstawa prawna: §7ust.. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.. Imię i nazwisko dziecka: xxx.Opinia nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem w celu uzyskania informacji o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia I. a / uczni.. WYDANA PRZEZ NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW GRUP WYCHOWAWCZYCH LUB SPECJALISTÓW PROWADZACYCH ZAJĘCIA Z DZIECKIEM LUB UCZNIEM.. PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 2 W KRAKOWIE (na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 .Druki na zespół orzekający.. OPINIA NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW, WYCHOWAWCÓW GRUP WYCHOWAWCZYCH LUB SPECJALISTÓW PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA Z DZIECKIEM/UCZNIEM O SYTUACJI DYDAKTYCZNEJ I WYCHOWWCZEJOPINIA o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie z § 7ust.. 2 i 3 Rozporządzenia MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno .Opinia .. dzieck.. Informacja o funkcjonowaniu dziecka/ucznia w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce, w tym występujących trudnościachnauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, prowadzących zajęcia - o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka/ucznia..

Informacja o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka.

2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2017 r. w sprawie .Opinia pedagoga szkolnego o funkcjonowaniu ucznia w szkole oraz przejawianych trudnościach w nauce .. Kraków, dnia .. pieczęć odpowiednio przedszkola, szkoły, ośrodka, placówki OPINIA O SYTUACJI DYDAKTYCZNEJ I WYCHOWAWCZEJ DZIECKA LUB UCZNIA WYDANA PRZEZ NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW GRUP WYCHOWAWCZYCH LUB SPECJALISTÓW PROWADZACYCH ZAJĘCIA Z DZIECKIEM LUB UCZNIEM DLA POTRZEB ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO SPECJALISTYCZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ POWIATU KRAKOWSKIEGO (na podstawie .Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017r.. z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez.. Informacja o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu.. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych .Opinia nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem - o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia podstawa prawna: § 7. ust.. Opinia o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia 1OPINIA O SYTUACJI DYDAKTYCZNEJ I WYCHOWAWCZEJ DZIECKA LUB UCZNIA .. Opinia nauczyciela o dziecku z zaburzeniami integracji sensorycznej dla Poradni .Opinia nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem dotycząca sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka / ucznia ( dotyczy Zespołu Orzekającego oraz zindywidualizowanej ścieżki kształcenia) Dane dziecka/ucznia:(imię i nazwisko dziecka/ucznia, klasa, nazwa zawodu-jeśli dotyczy) Opinię sporządza się na podstawie informacji zebranych przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem..

o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej.

Imię i nazwisko dziecka/uczniaOpinia nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem - o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia podstawa prawna: § 7. ust.. 2 Rozporządzenia MEN z dnia 7 września 2017r.. Wniosek do Zespołu Orzekającego przy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ciechanowie (wersja PDF) (wersja WORD) Informacja o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka/ucznia opracowana przez nauczycieli, wychowawców, specjalistów na potrzeby zespołu orzekającego o kształceniu specjalnym (wersja PDF) (wersja WORD) wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego: .. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dziecka/ucznia, w tym informacje o: (dotyczy tylko dzieci/uczniów posiadających orzeczenie o .INFORMACJA O SYTUACJI DYDAKTYCZNEJ I WYCHOWAWCZEJ DZIECKA/UCZNIA NIEZBĘDNA DO WYDANIA ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO PRZEZ ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY DZIAŁAJĄCY W PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM (zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 7 września 2017 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez .i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1743).. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeńPsychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu Dolnym zwraca się z prośbą o wydanie opinii przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem w celu uzyskania informacji o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia..

Opis sytuacji dydaktycznej i wychowawczej, informacje o dziecku / uczniu: 1.Opinia o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia.

w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekającepieczątka szkoły OPINIA* informująca o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia wydana przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem.Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia Wniosek Do Zespołu Orzekającego Opinia nauczycieli,wychowawców i specjalistów o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka/uczniaopinia o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia wydana przez nauczycieli, wychowawcÓw grup wychowawczych lub specjalistÓw prowadzacych zajĘcia z dzieckiem lub uczniem dla potrzeb zespoŁu orzekajĄcego specjalistycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej powiatu krakowskiegoRozpoznane przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów indywidualne potrzeby .. Nauczyciel/pracownik szkoły nie wydaje opinii o uczniu bez zachowania przyjętej procedury.. Opinia o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia przygotowana do poradni psychologiczno - pedagogicznej powinna zawierać:Opinia na temat sytuacji dydaktycznej i wychowawczej ucznia .. 1 Informacja o rozpoznanych przez nauczycieli i wychowawców oraz specjalistów .. 8 Okresowa ocena funkcjonowania dziecka - w przypadku ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim..

nauczycieli,wychowawców.

Informacja o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka.. 2, 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanychOPINIA O SYTUACJI DYDAKTYCZNEJ I WYCHOWAWCZEJ DZIECKA/UCZNIA (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 9 września 2017 w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach - Dz. U.2017, poz. 1591;na temat sytuacji dydaktycznej i wychowawczej ucznia .. 1 Informacja o rozpoznanych przez nauczycieli i wychowawców oraz specjalistów prowadzących .. 3 Informacje o czynnikach związanych z dzieckiem i środowiskiem, które mogą utrudniać mu funkcjonowanie (np. złożona sytuacja rodzinna, szkolna) .opinia o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia wydana przez nauczycieli, wychowawcÓw grup wychowawczych lub specjalistÓw prowadzacych zajĘcia z dzieckiem lub uczniem na potrzeby zespoŁu orzekajacego dziaŁajĄcego w poradni psychologiczno-pedagogicznej w nowym tomyslu/pieczęć placówki / OPINIA nauczycieli, wychowawców, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem/uczniem o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka/ucznia na potrzeby ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej podstawa prawna: § 7. ust.. Zgodnie z §7 ust.. Wałcz.. Anna Ziniewicz.. .Informacja o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka/ucznia na potrzeby Zespołu Orzekającego (opinia nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem/uczniem) .. DLA POTRZEB ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO .. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych Dz.U.. na potrzeby zespołu orzekającego .. Informacja o formach udzielonej dziecku lub uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz okresie .. zespoły orzekające działające9.. Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wysokiem Mazowieckiem /Na podstawie § 7.. 7, ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt