Roczny plan pracy szkoły promującej zdrowie

Pobierz

Zadania SzPZ na wrzesień i październik: Czytaj dokument; Zadania SzPZ na listopad, grudzień i styczeń: Czytaj dokument; Plan pracy w ramach SzPZ na luty- czerwiec 2016 Czytaj dokumentszkolny program promocji zdrowia, roczny harmonogram (szczegółowy plan pracy, pisemną deklarację o gotowości przystąpienia społeczności szkolnej do projektu Śląska Sieć· Szkół Promujących Zdrowie, podpisaną przez: dyrektora szkoły, co najmniej 60% nauczycieli (w tym opiekuna samorządu uczniowskiego),Plan opracowany został w oparciu o: wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2019/2020.. o zadaniach programu społeczności szkolnej.. podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym/2020/2021.. W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.. na rok szkolny 2021/2022 .. Wzbogacanie wiedzy uczniów na temat nawyków higienicznych oraz wzrost poziomu świadomości uczniów na temat radzenia sobie w trudnych, stresujących sytuacjach.. niepedagogicznym, rodzicom oraz wychowankom priorytet na rok szkolny 2016/2017.. Statut Szkoły; Wykaz podręczników na rok szkolny 2021/2022; Punktowa ocena zachowaniaPodstrony Szkoły Podstawowej im.. Harmonogram imprez szkolnych.. Cele główne:Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach (2014 - 2020) ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ na rok szkolny 2014/2015 Motto: "Wiedzieć, czego się chce, to szukać rozwiązań i dróg, aby dojść do miejsca, w którym chce się znaleźć"..

Roczny plan pracy szkoły.

03 IX 2018 r. dyrektor nauczycielkiSZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017.. ul. Broni Pancernej 8 68-200 Żary .. podejmowanie działań podnoszących prestiż szkoły.Plan Pracy Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu "Szkoła Promująca Zdrowie" 2015/2016 REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W MAJU 2016 r. Kryterium sukcesu: Uczniowie wiedzą, że 31 maja jest Światowym Dniem bez Papierosa - 80% uczniów (lekcje wychowawcze).NA ROK SZKOLNY 2018/2019.. 8.55-9.40 / przerwa 10 min 3.. Aktualności na bieżąco.. Plan pracy szkoły PROMUJĄCEJ ZDROWIE 2014/2015.PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJACEJ ZDROWIE NA LATA 2015/2018 SZKOŁA PODSTAWOWA WE WRZĄSOWICACH Szkoła Podstawowa we Wrząsowicach ma 10 oddziałów klasowych, w których łącznie w bieżącym roku szkolnym uczy się 150 uczniów.. Istotne było też stworzenie planu pracy i ustalenie terminów spotkań zespołu; zapoznanie społeczności szkolnej z ideą programu Szkoły Promującej Zdrowie poprzez:Szkoły Promującej Zdrowie dokonał diagnozy wstępnej .. następstwie zespół opracował plan pracy przewidziany do realizacji w roku szkolnym 2016/2017.. Prezentacja:Zespół Szkół Specjalnych - Szkoła Promująca Zdrowie: Plan pracy SK PCK: Programy zdrowotne realizowane w szkole.. Szkoła Podstawowa nr 3 .. Cel: Promocja zdrowia poprzez zwiększenie świadomości na temat higieny zdrowia fizycznego i psychicznego.PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE w Szkole Podstawowej Nr 5 w Lesznie na rok szkolny 2017/2018,,WF lubimy, więc się nie zwolnimy..

Plan pracy szkoły PROMUJĄCEJ ZDROWIE 2016/2017.

Janusza Korczaka w Kleszczowie.. Standardy Szkoły Promującej Zdrowie: Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.Roczny plan pracy Szkoły.. Harmonogram konkursów.. Plan pracy Szkoły promującej Zdrowie w roku szkolnym 2020/2021 Na podstawie przeprowadzonych analiz dotychczasowych działań oraz wyników ankiet wśród uczniów , rodziców oraz obserwacji społeczności szkolnej ustalono priorytetowe problemy dotyczące: 1.PLAN DZIAŁAŃ W RAMACH SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE Nazwa zadania Kryterium sukcesu Sposób realizacji Okres/termin realizacji Wykonawcy/osoba odpowiedzialna .. zdrowie", planie pracy oraz bieżących informacji o podejmowanych działaniach w szkolnym serwisie WWW (utworzenie na bieżąco cały rok szkolnyPLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021..

Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły.

Promowanie zdrowego stylu życia.. Harmonogram posiedzeń rady pedagogicznej.SzPZ - Raport roczny 2014-15(część 3) SzPZ - Raport roczny 2014-15 w całości (słaba jakość grafiki w tekście) ROK SZKOLNY 2015/2016.. 8.00-8.45 / przerwa 10 min 2.. Pobierz raport szkoły ubiegającej się o certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.Roczny Plan Pracy .. NA ROK SZKOLNY 2017/2018 - 2019/2020 Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która tworzy warunki i podejmuje działania sprzyjające dobremu samopoczuciu, prawidłowemu rozwojowi psychofizycznemu społeczności szkolnej.roczny harmonogram (szczegółowy plan pracy, .. 1.Przygotowanie planu pracy na rok szkolny 2018/2019.. Od kilku lat zwiększa się ilość dzieci i klas ze względu na wyż demograficzny i migracje rodzin.III.. diagnozę potrzeb i zainteresowań, treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego, treści podstawy programowej.O szkole.. Szkoły Podstawowej im.. 9.50-10.35 / przerwa 10 min Plan opracowany został w oparciu o: Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022.. Priorytety pracy przedszkola na rok szkolny 2020/2021 .. zdrowego stylu życia oraz nabywania umiejętności dbania o zdrowie .. Zgodnie z przyjętym hasłem planu Szkoły Promującej Zdrowie "Każdy powie, że cisza to zdrowie .ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA WRAZ Z KONCEPCJĄ ..

zespol-szkolno-przedszkolny_2019-20_plan-pracy-1.doc Kontakt.

PLAN PRACY W ZAKRESIE SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA ROK SZKOLNY 2016 /2017.. PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE w Szkole Podstawowej Nr 5 w Lesznie na rok szkolny 2017/2018,,WF lubimy, więc się nie zwolnimy Na podstawie zebranych informacji, analizie ankiet określiliśmy cele,ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA WYNIKAJĄCY Z KONCEPCJI ROZWOJU PRZEDSZKOLA NA ROK SZKONY 2013-2014 "DBAM O SWOJE ZDROWIE" CEL OGÓLNY: PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA, PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI DZIECI I RODZICÓW W ZAKRESIE ZDROWEGO ŻYWIENIA I HIGIENY Wnioski do pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej w roku szkolnym 2013/2014: 1.PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE.. Standardy Programu Szkoły Promującej Zdrowie Program szkoły promującej zdrowie zakłada podejmowanie działań na rzecz zdrowia przez całe środowisko szkolne, celem jest stworzenie właściwego środowiska fizycznego sprzyjającego zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu wszystkich uczniów i pracowników szkoły.Cele szczegółowe: propagowanie idei Szkoły Promującej Zdrowie wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.. WIZJA I MISJA SZKOŁY; ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY ; KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA SZKOŁY NA LATA 2016-2021; DZIAŁANIA POPRAWIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO W SP nr 10; HISTORIA I CZASY WSPÓŁCZESNE; O PATRONIE; Dokumenty.. (autor nieznany) Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 22.09.2014 r. i przyjęty do realizacjiNadanie Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie / Przedszkola Promującego Zdrowie - obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. .. roczny harmonogram (szczegółowy plan pracy), pisemną deklarację o gotowości przystąpienia społeczności przedszkolnej do projektu Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie, podpisaną przez: dyrektora przedszkolapowołanie szkolnego koordynatora Szkoły Promującej Zdrowie oraz Zespołu do spraw Promocji Zdrowia, z którym współpracowała cała społeczność szkolna.. e-mail: .. Koncepcja pracy przedszkola: Jestem odpowiedzialny za zdrowie swoje i innych - zapewnienie dzieciom harmonijnego dostępu do wiedzy o zdrowiu i do profilaktyki zdrowotnej.Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 15.09.2016 r. Spis treści zawartych w planie .. 20 lutego 2017.. Plan pracy szkoły PROMUJĄCEJ ZDROWIE 2015/2016 pod hasłem ,,Kocham to, co jem, aktywnie i bezpiecznie spędzam dzień!".. spotkania organizacyjne w grupach nauczycielki grup (dekoracje, stroje dla dzieci Zapoznanie rodziców z Koncepcją Pracy Przedszkola, Rocznym Planem Pracy, Programem Wychowania Przedszkolnego.. w Złochowicach.. Przekazanie informacji.. Harmonogram wycieczek.. ROK SZKOLNY 2012/2013.. Kalendarium szkolne.. w zakresie promocji zdrowia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt