Sprawozdanie z rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Pobierz

Okres trwania stażu: 2 lata 9 m-cy (od 1 września 2019 r. do 31 maja 2022 r.)nauczyciela mianowanego ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu.. zgłosił stan w dniu: 2011-01-09 15:02:58, rozmiar: 10.24 KB, liczba pobrań: 595.Niniejsza publikacja to sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. ROK SZKOLNY 2018/2019.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego .Opracowano na podstawie przepisów: ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762); rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200);Pamiętaj o efektach, zapis § 4.. Staż zakończyłam 31 maja 2008 roku.. 2 pkt.. Jestem nauczycielem religii w Gimnazjum im.. Każdy katecheta powinien dostarczyć do Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej, następujące dokumenty (jeśli nie były złożone wcześniej): dyplom ukończonych studiów (kserokopia), akt nadania stopnia awansu zawodowego (kserokopia), na bieżąco: wypełniony formularz sprawozdania z działań w okresie .SPRAWOZDANIE.. Przepisy nie określają wzoru takiego sprawozdania..

Sprawdzanie teczki na dyplomowanego.

1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia .Analizę tą przedstawiłem nauczycielom na Radach Pedagogicznych, a także szczegółowo na spotkaniach zespołów wychowawczych.. NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. Sprawozdanie zostało napisane w oparciu o rozporządzenie ws.. UBIEGAJACEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.. Tym samym nie możemy brać odpowiedzialności za ich jakość merytoryczną, zgodność z procedurami i przepisami.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO KRYSTYNY SZYMAŃCZAK UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZA OKRES STAŻU OD 01.09.2009r.DO 31.05.2012 r. Podstawa prawna Wymagani kwalifikacyjne Formy realizacji Efekty § 8 ust.. Okres stażu: 01.09.2009 - 31.05.2012.. AGNIESZKA BEDNAREK.. Przeprowadzone badania (analiza ich wyników), pozwoliły mi określić szereg problemów poznawczych i realizacyjnych, co stało się jedną z podstaw określenia potrzeb szkoleniowych nauczycieli i opracowania .Grupa A. BytomSPRAWOZDANIE CZĄSTKOWE.. nauczycielka języka angielskiego.. Powrót.. Wszystkie termin i zajęcia jakie podejmowałem w trakcie realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.. Staż rozpoczęłam 01 września 2005 roku.. Poznanie procedury awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego mgr krystyna golis nauczyciel mianowany przedszkole nr 15 w koszalinie czas trwania staŻu: 2 lata i 9 miesiĘcy: od 01.09.2000r..

Teczka na kontraktowego mianowanego dyplomowanego.

awansu z 2013 roku.. 3 pkt 1 Umiejętność wykorzystywania w pracy metod aktywizujących .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego wychowawcy świetlicy i nauczyciela języka angielskiego na nauczyciela dyplomowanego Data dodania: 2016-10-20 16:25:10 Autor: Alicja Stefanowska Jestem nauczycielką języka angielskiego pracującą w świetlicy.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO .. do 31.05.2003r koszalin; 31 maj 2003r.Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego opracowałam zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, z późniejszymi zmianami.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie stażu na stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.. Posiadane kwalifikacje:stopień nauczyciela dyplomowanego zapoznaje się z oceną dorobku zawodowego nauczyciela i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz analizuje dorobek zawodowy nauczyciela na podstawie przedłożonej przez niego dokumentacji, o której mowa w § 9, i przeprowadzonej rozmowy, podczas której nauczyciel:Awans zawodowy nauczycieli - poradniki autorstwa doświadczonych ekspertów d/s awansu..

Plany rozwoju zawodowego, sprawozdania, opisy i analizy.

Forum awansowe odpowiada ekspert d/s awansuAwans zawodowy nauczyciela katechety Katecheta podlega wszelkim przepisom dotyczącym zatrudnienia nauczycieli, w tym również przepisom o awansie zawodowym.. Jestem nauczycielką kształcenia zintegrowanego z 14-letnim stażem pracy pedagogicznej.. J I. Kraszewskiego w Milanowie.. Szkoła Podstawowa Nr 9 w Łomży.. Nie istnieją także żadne oficjalne wytyczne dotyczące jego sprawozdania.. Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy.. Żarnowo II, 16 -300 Augustów.. 06 czerwca złożyłam do dyrekcji sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.Nauczyciel dyplomowany.. Wstęp.. 3 pkt 1.. W 1999 roku rozpoczęłam pracę w Szkole .Konstruując plan rozwoju zawodowego brałem pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodne z potrzebami przedszkola oraz oczekiwaniami wychowanków.. Dowiedz się, jak przygotować sprawozdanie z realizacji .Ogólne sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.. To przykładowe sprawozdanie przyda się osobom, które: - redagują sprawozdania cząstkowe ze stażu, który rozpoczęli 1 września 2018 i później, - rozpoczęli staż w oparciu o .Autor:Wanda Pakulniewicz..

"Sprawozdania: nauczyciel bibliotekarz mianowany - awans na dyplomowanego.

Ustalono i wprowadzono cztery stopnie awansu zawodowego nauczycieli: nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany i nauczyciel dyplomowany.. Gwarancja aktualności poradników.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: Krzysztof Święs Nazwa szkoły: Gimnazjum w Ptaszkowej Adres szkoły: Ptaszkowa 406, 33-333 Ptaszkowa Przedmiot: Informatyka, zajęcia techniczneSPRAWOZDANIE ROCZNE (2019/ 2020) Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO 1.. 5 rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli mówi, iż "Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 dni od zakończenia stażu.. Jeśli jesteś nauczycielem, który rozpoczął staż na dyplomowanego przed 1 września 2018 r. i zakończy go w 2019 r. lub później, w kolejnych latach (2020, 2021) - to realizujesz plan rozwoju zatwierdzony przez dyrektora na początku stażu, a na koniec stażu piszesz sprawozdanie z realizacji t e g o k o n k r e t n e g o planu .W tym miejscu umieściłam najważniejsze dokumenty dotyczące mojego awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Posiadam tytuł magistra teologii, który uzyskałam w 2000 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego mgr Klaudyny Kraińskiej pedagoga RODK w Toruniu za okres stażu 1 września 2008 r. - 31 maja 2011 r. I. informacje ogólne W 1988 r. ukończyłam pedagogikę resocjalizacyjną w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego mgr Szymon Stokłosa nauczyciel: matematyki, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych wychowania fizycznego Targowisko, 10 czerwca 2016 r. 2 .. PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO.. § 8 ust.. Imię i nazwisko: Beata 6.. Magdalena Ostapowicz.. Z REALIZACJI.. Po zakończeniu stażu przygotowałem również sprawozdanie z realizacji powyższego planu wg obowiązujących procedur.Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego za I półrocze 2019/2020 Beata Urbaniak.. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Zgodnie z przepisami Prawa Oświatowego złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopieńSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJACEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Olga Fikus Nauczyciel wychowania fizycznego Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2018 r. Data zakończenia stażu: 31 maja 2021 r. § 8 ust.. Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych .Umieszczam moje sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego katechety i nauczyciela WDZ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt