Ogólne a szczegółowe materialne prawo podatkowe

Pobierz

Podatnicy.Strona Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.. Identyfikowanie organów podatkowych i ich właściwości.. Szczegółowe prawo podatkowe - opłata skarbowa, podatek od czynności cywilno-prawnych .W sprzedaży: P. Smoleń, W. Wójtowicz (red.) PRAWO PODATKOWE, wyd.. Wygasanie obowiązków podatkowych Literatura dodatkowa ROZDZIAŁ VII.. Zastosowanie się do wydanej interpretacji indywidualnej nie może szkodzić wnioskodawcy.. Ogólne, czyli Ordynacja podatkowa (ustawa z 29 sierpnia 1997 r.).. 2, Repetytoria Becka Część A.. Zobowiązania podatkowe 1.. W podręczniku prezentowane są zagadnienia ogólnego prawa podatkowego, zarówno materialnego, jak i proceduralnego.. Książka ta uwzględnia stan prawa podatkowego na dzień 1 czerwca 2009 r.Szczegółowy program - PRAWO PODATKOWE CZ. II.. Korzystanie z interpretacji przepisów prawa podatkowego w rozumieniu Ordynacji podatkowej.. Jest to ustawa, która odnosi się do wszystkich podatków.. Materialne Prawo Podatkowe - opis produktu: Niniejszym oddajemy do rąk Czytelników siódme, zaktualizowane i rozszerzone o kwestie związane z prawem wspólnotowym wydanie podręcznika akademickiego, którego przedmiotem jest materialne prawo podatkowe.. Obowiązek podatkowy a zobowiązania podatkowe.. Zagadnienia ogólne.. Od 2015 roku mają nastąpić zmiany w zakresie .prawa podatkowego", "zasadach ogólnych postępowania podatkowego" czy też o zasadach dotyczących poszczególnych podatków, np. "zasadach podatku od wartości dodanej" 2 ..

Materialne prawo podatkowe.

Szczególną uwagę poświęcono zobowiązaniom podatkowym (sposobom ich powstawania, realizacji oraz wygasania), a także innym uniwersalnym instytucjom prawa podatkowego znajdującym zastosowanie w całym systemie prawa podatkowego (takim .PRAWO?Prawo i państwo są zależne od siebie.. Szczególną uwagę poświęcono zobowiązaniom podatkowym (sposobom ich powstawania, realizacji oraz wygasania), a także innym uniwersalnym instytucjom prawa podatkowego znajdującym zastosowanie w całym systemie prawa podatkowego (takim .4.2.. Istota obowiązku podatkowego 2.. Problem rozgraniczenia materialnego prawa podatkowego i procedury podatkowej w ogólnym prawie podatkowym 190 264 II.. Materialne prawo podatkowe - zobowiązania podatkowe (prezentacja i kazusy) mgr Michał Stawiński - 14 Październik, 2016 - 22:39.Kodyfikacja ogólnego prawa podatkowego .. 175 239 § 2.. Rozumienie istoty podatku i jego cech.. Szczegółowe prawo podatkowe - opłata skarbowa, podatek od czynności .ogólne materialne prawo podatkowe oraz szczegółowe prawo podatkowe w podziale na podatki dochodowe, obrotowe i majątkowe, publiczne prawo bankowe, z uwzględnieniem m.in. zagadnień dotyczących NBP, działalności bankowej, nadzoru bankowego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz podstawowych kwestii Europejskiego Systemu Banków ..

Pojęcie to leży w zakresie zainte-Ogólne prawo podatkowe.

Powstawanie obowiązków podatkowych 3.. Regulacja prawa zobowi>zaM podatkowych w ustawie z 29.8.1997 r. - Ordynacja podatkowa .Ordynacja podatkowa - ustawa uchwalona 29 sierpnia 1997, regulująca polskie prawo podatkowe materialne i postępowanie podatkowe, określająca organy podatkowe i ich właściwość oraz zawierająca normy prawa karnego skarbowego.. Jednostki systematyzacyjne Ordynacji podatkowej.. Przy zachowaniu swej formalnej i materialnej odr ębno ści prawo podatkowe zachowuje jednak zwi ązki z innymi gał ęziami prawa, w szczególno ści prawem finansów publicznychOrdynacja podatkowa Zagadnienia ogólnego prawa podatkowego zostały unormowane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60).. Jej celem jest wprowadzenie ogólnych zasad i pojęć.. W podręczniku prezentowane są zagadnienia ogólnego prawa podatkowego, zarówno materialnego, jak i proceduralnego.. W rzeczywistości ogólne prawo podatkowe nie ma wyraźnie wyznaczonej treści ani granic.. Terytorium, ludność i władza charakteryzują państwo.. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), z wyjątkiem cechy "nieodpłatności", czyli stanowi publicz-OGÓLNE MATERIALNE PRAWO PODATKOWE ROZDZIAŁ VI.. Szczególne prawo podatkowe to unormowania podatkowoprawnego stanu faktycznego.. Zagadnienia ogólne A. Zdefiniuj prawo administracyjne..

B. Identyfikowanie źródeł prawa podatkowego.

Zagadnienia ogólne A.. Powstawanie i wygasanie zobowiązań podatkowych.. Są one istotną częścią systemu i normami o szerokim zakresie, które nakładają na organy podatkowe całkiem konkretne obowiązki.. Ustawodawca nie dokonał jednak właściwego rozdzielenia przepisów prawa materialnego od procedury i niewłaściwie nazwał poszczególne części ogólnego prawa podatkowego.prawa, charakterystycznych dla dziedziny materialnego prawa podatkowego.6 Oczywi ście w prawie podatkowym obowi ązuj ą wszystkie zasady ogólne obejmuj ące swym zasi ęgiem cały system prawa polskiego 7 - w niniejszym opracowaniu zostan ą one jednak omówione tylko w1.. W publikacji zaprezentowano zagadnienia ogólnego prawa podatkowego (materialnego i proceduralnego).Prawo podatkowe.. DZIAŁ I: Przepisy ogólne (art. 1-12) DZIAŁ II: Organy podatkowe i ich właściwośćPOLSKI SYSTEM PODATKOWY - ZAGADNIENIA OGÓLNE Streszczenie: Na obecny kształt polskiego prawa podatkowego wpłynęły: - reforma polskiego systemu zapoczątkowana w 1989 roku, w związku ze zmianami gospodarczymi dokonanymi w Polsce, - proces harmonizacji polskiego prawa podatkowego z prawem UEMaterialne prawo podatkowe 2.1.. Każdy, kto osiąga przychody lub dochody, posiada majątek lub dokonuje obrotu jego składnikami albo planuje dopiero podjęcie określonej działalności, poszukuje wiedzy o podatkach i prawie podatkowym..

Obowiązek podatkowy a zobowiązania podatkowe.

Wiadomości ogólne Pytanie 1.. B. Identyfikowanie źródeł prawa podatkowego.. Rozumienie istoty podatku i jego cech.. Materialne prawo podatkowe6 Rozdział I.. Prawo administracyjne to jedna z gałęzi polskiego systemu prawa (obok m.in. prawa cywilnego, karnego czy podatkowego).. Zakres wymaganej wiedzy.. C. Identyfikowanie organów podatkowych i ich właściwości.. Bez sensu byłoby w każdej ustawie tworzyć słowniczek: podatnik, obowiązek podatkowy, płatnik, inkasent itd.Normy prawa materialnego tworzą wzorzec rezultat rozstrzygnięcia wymiarowego.. Nawet jeżeli .prawo podatkowe wykształciło swoiste zasady ogólne.. Państwo jest to ludność danego terytorium zorganizowana pod władzą najwyższą (żadna osoba ani organizacja nie może być nadrzędna względem państwa, jest to suwerenność) Władza oznacza, że państwo może stosować środki przymusu.Podręcznik "Zobowiązania - część szczegółowa" jest kontynuacja podręcznika Z. Radwanskiego, A. Olejniczaka, "Zobowiązania - cześć ogólna", wraz z którym obejmuje pełny wykład z prawa zobowiązań.W podręczniku są omawiane podstawowe instytucje części szczegółowej zobowiązań, występujące w obrocie powszechnym.Stan prawny na 2 stycznia 2010 roku.. Sposoby powstawania zobowiązań podatkowychPrawo podatkowe - ogół przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych oraz obowiązki podatników, płatników i inkasentów poszczególnych podatków.Prawo podatkowe stanowi także o obowiązujących procedurach, które winny być przestrzegane przez organy podatkowe oraz strony w trakcie postępowania podatkowego i wykonywania innych .Podatnicy mający kłopot ze zrozumieniem prawa mogą zwrócić się do fiskusa o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.. Jej przepisy stosuje się do: - podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, do których ustalania lub określania uprawnione są organy podatkowe .Prawo administracyjne materialne, wyd.. Podatki dochodowe od dochodów z działalności gospodarczej 1.1.. Postępowanie podatkowe powinno być prowadzone w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych.. Obowiązek podatkowy 1.. Rozumienie istoty podatku i jego cech.. Pozostałe przepisy prawa podatkowego to reguły procedury.. Wydział oferuje studia na atrakcyjnych kierunkach, także w języku angielskim.. To z charakteru i treści prawa podatkowego wynikają trudności stworzenia jego części ogólnej.. Pytania egzaminacyjne Rozdział I.. Natomiast postąpienie zgodnie z wydaną interpretacją ogólną nie może szkodzić nikomu, kto się do niej zastosował.. 3 Podręczniki Prawnicze R. Oktaba PRAWO PODATKOWE, wyd.. G łówne kierunki rozwoju ogólnego prawa podatkowego .. Podstawowe pojęcia i instytucje ogólne prawa podatkowego W ujęciu jurydycznym dopłata spełnia cechy daniny publicznej (podatku) okre-ślone w ustawie z 29.8.1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.. Zasadę można rozumieć jako ogólną regułę postępowania, wiążącą wskazówkę, respektowanieChociaż podatnikom czasem może się nie bezpodstawnie wydawać, iż ogólne zasady postępowania podatkowego są jedynie retorycznym ozdobnikiem Ordynacji podatkowej, w istocie stanowią one solidny fundament całego postępowania podatkowego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt