Wpisz obok podanych przejawów

Pobierz

Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 17 stron (zadania 1 - 31) .Podane niżej zdania zakwalifikuj jako prawdę lub fałsz.. Wystąpienie Lutra doprowadziło we Francji do niepokojów społecznych, do których należała tzw. wielka wojna chłopska.. Wpisz w każdym wierszu poprawną nazwę skrótową organizacji (ugrupowania integracyjnego) oraz nazwę jednego z państw zrzeszonych.. Państwo pełni także funkcję socjalną.. Cząsteczka DNA składa się z dwóch nici skręconych wokół jednej osi.. Przemysł- jego funkcje oraz baza surowcowa: Funkcje przemysłuSpośród podanych poniżej zjawisk zjawisk wpisz w odpowiednie .Wpisz pod każdym z wykresów nazwę odpowiedniego państwa.. a) Zaznacz nazwę klimatu, w którym istnieją najdogodniejsze warunki do opisanego procesu krystalizacji soli w szczelinach skał.Dopasuj grupom mięśni (A-E) odpowiednie ich funkcje (1-5).. Wasze pierwsze zadanie polega na zapisaniu w zeszycie prawidłowej kolejności zdarzeń - 28 punktów złoży się na plan ramowy.. Zawierają wzór szkolenia, listę lektur uzupełniających oraz prezentację multimedialną z ćwiczeniami.1.. Wspólna wyprawa przeciwko Brandenburgii, w .Programy treningowe opracowane w module teoretycznym i praktycznym służą efektywnemu szkoleniu grup docelowych, takich jak siły policyjne, przedstawiciele organizacji pozarządowych, mediów czy środowisko akademickie i studenckie..

Obok liter wpisz właściwą cyfrę.

Przyporządkuj tym fragmentom odpowiednie osoby z podanej listy, wpisując imię pod cytowanym fragmentem.. A. głowy B. szyi C. klatki piersiowej D. brzucha E. grzbietu 1. umożliwiają ruch ramion, łopatek, żeber, pomagają zachować pionową postawę 2. zginają, prostują i obracają tułów, uczestniczą w wykonywaniu wdechów i wydechówW tabeli podano opisy wybranych organizacji (ugrupowań integracyjnych) na świecie.. Nazwa krainy Przyczyny (wpisz właściwy numer 1, 2, 3 lub 4) Nizina Zachodniosyberyjska Wyżyna Tybetańska Sahara Przyczyny małej gęstości zaludnienia: 1.Globalizacja - pozytywne i negatywne skutki.. Uzupełnij tabelę.. Litere E oznacz funkcje ekonomiczna, litere S funkcje soileczna,a litere P-funkcje przestrzenna.Wpisz obok podanych przejawów funkcji przemysłu odpowiednie litery.. […] doszło do działań wojennych, poprzedzonych sojuszem z księciem Litwy […].. • bitwa o Narwik - • utworzenie rządu w Vichy - • ewakuacja Dunkierki - • przełamanie linii Mannerheima - 1 Rozwiąż dodatkowe zadanie Kod: H8GWBV 2 Zapoznaj się z mapą i wykonaj polecenia.Oblicz, o ile różni się temperatura wilgotnego powietrza nad Morskim Okiem - największym jeziorem polskich Tatr, leżącym na wysokości 1395 m n.p.m. - a Rysami - najwyższym w Polsce wierzchołkiem Tatr o wysokości 2499 m n.p.m. Dla uproszczenia obliczeń możesz zaokrąglić podane wysokości do pełnych setek metrów.2..

1.Wypisz obok podanych przejawow funkcji przemyslu odpowiednie litery.

Układ graficzny (C) CKE 2010 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z GEOGRAFII POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 Instrukcja dla zdającego 1. liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź.. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą oceniane.Egzamin maturalny z historii Poziom rozszerzony 3 Zadanie 4.. Źródło 2.. Rada Miasta Kalisza przyjmuje deklarację dotyczącą sprzeciwu i braku akceptacji dla wszelkich przejawów wykluczenia i nienawiści o tytule "Kalisz bez nienawiści", której treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.. (1 pkt) Rozstrzygnij, czy plan (źródło 1) i tekst (źródło 2) dotyczą tych samych wydarzeń.Uzasadnij odpowiedź.. Poniższy test składa się z 9 zadań.. Zamaluj pola odpowiadające cyfrom numeru PESEL.. Dopisz obok nich w tabeli odpowiednio literę P (prawda) lub F (fałsz).. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.. Nazwy organizacji (ugrupowań integracyjnych) i państw wybierz spośród podanych poniżej.imię i nazwisko.. Aleksander Wielki, Hannibal, Marek Antoniusz, Justynian Wielki, Konstantyn Wielki, Juliusz Cezar.. B. Noc św. Bartłomieja była jednym z przejawów wojen religijnychUzupełnij zdania używając wyrazów podanych w nawiasach w odpowiedniej formie.. Odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym przy każdym zadaniu..

Na karcie odpowiedzi wpisz swoją datę urodzenia i PESEL.

2.Niewielkie zasolenie wody morskiej na obszarach okolobiegunowych spowodowane jest wodami topniejacego tam lodu oraz malym parowaniem.. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/atramentem.. Życzymy powodzenia!. Przed miejscowością Czernichów mijamy położoną po prawej stronie zaporę, która spiętrza wody Jeziora (Międzybrodzkiego / Żywieckiego) .Jednym z przejawów procesu wietrzenia mechanicznego jest krystalizacja soli w szczelinach skalnych.. Brak jest powszechnie .8. termiczna świetlna wodna grawitacyjna Występuje na skutek niskich wartości .Jednym z przejawów procesu wietrzenia mechanicznego jest krystalizacja soli w szczelinach skalnych.. Błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz właściwe.. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Kalisza.. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa" ("Powszechna deklaracja praw człowieka", artykuł 1).2.. Odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym przy każdym zadaniu.. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 15 punktów.. Przy każdym poleceniu podano.. Wyjaśnienie pojęcia: "globalizacja".. )Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu..

Wstaw znak "x" obok przejawów wielkiego kryzysu ekonomicznego w USA.

Źródło 1.. Pisz czytelnie.. Nie u *ywaj korektora, a b á dne zapisy wyra (nie przekre l. 5.. Krystalizując, sole zwiększają objętość, rozszerzają szczeliny i powodują rozpad skał.Uzupełnij zdania, wpisując właściwe określenia spośród podanych w nawiasach, tak aby opis trasy podróży samochodem z hotelu Odys (D8) do parkingu przy dolnej stacji kolei linowo-terenowej na Żar (F5) był prawdziwy.. Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok zdania fałszywego - literę F. (0-2 p.. W literaturze ekonomicznej i politologicznej pojęcia tego używa się zarówno dla pewnych procesów i zjawisk politycznych, socjologicznych, jak również efektów tych procesów.. Globalizacja jest terminem dość wieloznacznym.. Pami taj, *e zapisy w brudnopisie nie b d oceniane.Wpisz prawda (P) i fałsz (F) 1.Największe zasolenie wody morskiej występuje w Morzu Srodziemnym.. 3.Tsunami to największe pływy tworzące się podczas trzęsień ziemi na Ocenie Atlantyckim.Uzupełnij tabelę, wpisując obok każdej z wymienionych krain geograficznych przyczynę małej gęstości zaludnienia, dobraną spośród podanych.. U *ywaj d áugopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/atramentem.. W listopadzie 1993 r. wszedł w życie Traktat z Maastricht, na mocy którego utworzono Unię2.. Źródło: J. Dowiat, Historia I, Warszawa 1987, s. 414. wzrost konsumpcji i zamożności społeczeństwa x załamanie się systemu kredytowego rozwój rynku papierów wartościowych zjawisko deflacji x wzrost liczby osób nie posiadających pracy 8.Dopisz do wymienionych poniżej wydarzeń z czasów docwiczenia.pl II wojny światowej nazwy krajów, w których miały one miejsce.. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą oceniane.Wpisz obok każdego zdania literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe lub literę F, gdy zdanie jest fałszywe.. Odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym przy ka *dym zadaniu.. Krystalizując, sole zwiększają objętość, rozszerzają szczeliny i powodują rozpad skał.. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/atramentem.. Tekst 1.Skąd się biorą uprzedzenia i dyskryminacja "Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw.. Pisz czytelnie.. 13 lutego 2021 00:37 Opisy.. Dla ułatwienia, podaję prawidłowe miejsce kilku zdarzeń i pomoc w postaci streszczenia.7.. The water swallowed everything.Poniżej zapisałam Wam najważniejsze wydarzenia z powieści Tolkiena, ale są one nieuporządkowane..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt