Na schemacie przedstawiono strukturę pewnej cząsteczki trna

Pobierz

D) występuje w nim jedno wiązanie peptydowe między .Na schemacie przedstawiono fragment nici mRNA oraz trzy cząsteczki tRNA (A-C), przenoszące aminokwasy zapisane w tym fragmencie (te cząsteczki ułożono w sposób przypadkowy).Synteza potomnej cząsteczki DNA to replikacja (etap 1 na schemacie), przekazywanie informacji z DNA na RNA to transkrypcja (etap 2), a z RNA dla syntezy białka - translacja (etap 4).. Zapisz triplet nukleotydów w kodonie mRNA oznaczony jako XYZ oraz nazwę aminokwasu, który zostanie przyłączony do przedstawionej cząsteczki tRNA.Na schemacie przedstawiono budowę cząsteczki tRNA uczestniczącej w procesie translacji, a w tabeli - fragment kodu genetycznego.. Przedstawiony związek jest dipeptydem, ponieważ.. C) występują w nim grupy: metylowa - CH 3 i karboksylowa - COOH.. (4 pkt)(listopad, 2008) W procesach transkrypcji i translacji ma zastosowanie zasada komplementarności.Antykodon na cząsteczce tRNA łączy się z kodonem na mRNA, co powoduje, że kolejne aminokwasy znajdują się blisko siebie i może się między nimi wytworzyć wiązanie peptydowe.. polimerazy (1), cząsteczki mRNA (2), glukoza (3), histony (4), cząsteczki tRNA (5), peptydazy (6), małe podjednostki rybosomów (7), ligazy (8), cząsteczki rRNA (9), duże podjednostki rybosomów (10), trifosfodeoksyrybonukleozydy (11), nukleazy (12), trifosforybonukleozydy (13), fosforany (14)Zadanie 2.1..

(0-1) Na schemacie przedstawiono cykl rozwojowy płonnika.

W miejsce wyznaczone przy każdym rodzaju komórki (A-B) wpisz numer właściwej struktury wybrany spośród 1.-5.. Rodzaj komórki Zapisz triplet nukleotydów w kodonie mRNA oznaczony jako XYZ oraz nazwę aminokwasu, który zostanie przyłączony do przedstawionej cząsteczki tRNA.ramię antykodonowe cząsteczki tRNA - znajduje się na nim antykodon umożliwiający rozpoznanie kodonu w mRNA, co umożliwia włączenie przenoszonego aminokwasu do tworzonego polipeptydu.. Genetyka, Warszawa 2003.. (0-2) Poniżej wymieniono składniki uczestniczące w metabolizmie komórki.. Przeanalizuj schemat, a następnie określ rolę rybosomu oraz cząsteczki tRNA w prawidłowymNa schemacie przedstawiono fragment cząsteczki białka o strukturze III-rzędowej oraz warunkujące tę strukturę różne oddziaływania występujące pomiędzy łańcuchami bocznymi aminokwasów: wiązania chemiczne oparte na przyciąganiu elektrostatycznym (1), wiązania kowalencyjne (2), interakcje hydrofobowe (3) i oddziaływania jonowe (4).Na schemacie przedstawiono budowę cząsteczki tRNA uczestniczącej w procesie translacji, a w tabeli - fragment kodu genetycznego.. Ten ostatni termin jest związany z przetłumaczeniem informacji zapisanej w sekwencji nukleotydów na "język aminokwasów..

... Na rysunku przedstawiono schematycznie przebieg biosyntezy białek w komórce.

Zadanie 6.1.. B) występują w nim grupy: aminowa - NH 2 i karboksylowa - COOH.. Określ, jaką funkcję pełni w procesie translacji.. Na schemacie przedstawiono budowę cząsteczki tRNA uczestniczącej w procesie translacji, a w tabeli - fragment kodu genetycznego.. A) występują w nim grupy: hydroksylowa - OH i karboksylowa - COOH.. Flechter, Krótkie wykłady.. Wpisz w ramki nazwy aminokwasów, które są transportowane przez cząsteczki tRNA oznaczone cyframi I-III.. Ta cząsteczka składa się z połączonych mostkami disiarczkowymi czterech łańcuchów polipeptydowych: dwóch takich samych łańcuchów lekkich.. Odpowiedzi: ZADANIE 1.. .…/ 3Matura 2014 Biologia - poziom rozszerzony.. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Część fragmentu Fab oznaczona na schemacie literą .Na schemacie przedstawiono budowę cząsteczki t-RNA — literami X i Y zaznaczono jej dwie funkcjonalne sekwencje nukleotydowe.. Wykorzystaj tabelę kodu genetycznego.. Na podstawie analizy schematu i własnej wiedzy wykonaj poniższe polecenia.. Na podstawie: Z. Podbielkowski, A. Pałczyński, B. Polakowski, Botanika, Warszawa 1995.. (0-1) Na powyższym schemacie zaznacz moment, w którym dochodzi do mejozy.. Biologia - Matura Maj 2014, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 26. a) Określ lokalizację białkowych kompleksów łańcucha oddechowego w komórce prokariotycznej i komórce eukariotycznej..

Na schemacie przedstawiono budowę cząsteczki przeciwciała - immunoglobuliny klasy IgG.

Zadanie 15. a) Podaj nazwę procesu oznaczonego na schemacie jako A. ODP: transkrypcja b) Podaj, który z wymienio-W procesie transkrypcji powstaje cząsteczka RNA.. W osoczu krwi powinno znajdować się około 2,2-2,6 mmol/l jonów tego .Na schemacie przedstawiono fragment nici mRNA oraz trzy cząsteczki tRNA (A-C), przenoszące aminokwasy zapisane w tym fragmencie (te cząsteczki ułożono w sposób przypadkowy).. W procesie tym uczestniczą trzy rodzaje RNA (tRNA, mRNA i rRNA), z których uwzględniono tylko jeden.. a) Określ, która faza dominuje w cyklu życiowym przedstawionym na schemacie.. Zapisz triplet nukleotydów w kodonie mRNA oznaczony jako XYZ oraz nazwę aminokwasu, który zostanie przyłączony do przedstawionej cząsteczki tRNA.Biologia - Matura Maj 2019, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 14. ramię akceptorowe cząsteczki tRNA: ramię antykodonowe cząsteczki tRNA:Na schemacie przedstawiono budowę cząsteczki tRNA uczestniczącej w procesie translacji, a w tabeli - fragment kodu genetycznego.. b) cząsteczki (jednoniciowa, czy dwuniciowa), którą ma kwas nukleinowy tego wirusa.Strona 4 z 20 Zadanie 4..

Odpowiedź uzasadnij.Na schemacie przedstawiono strukturę i funkcjonowanie łańcucha oddechowego.

Strzałką oznaczono kierunek odczytu informacji genetycznej.Na schemacie przedstawiono w uproszczony sposób dwa etapy syntezy białka w komórce, na podstawie informacji genetycznej zawartej w DNA.. Zadanie 25.Na schemacie przedstawiono fragment nici mRNA oraz trzy cząsteczki tRNA (A-C), przenoszące aminokwasy zapisane w tym fragmencie (te cząsteczki ułożono w sposób przypadkowy).W nici kodującej analizowanego fragmentu DNA doszło do dwóch niezależnych mutacji (przypadek 1. i przypadek 2.. Wpisz literęKażdy rodzaj cząsteczki tRNA ma zdolność przyłączania określonego aminokwasu i dzięki sekwencji trzech nukleotydów zwanej antykodonem rozpoznaje komplementarny dla niego kodon mRNA.. Przypadek 1.: 5' ATG AAG GG G GTA GGA 3'.Zaznacz na schemacie: .. Cząsteczka DNA składa się z dwóch nici skręconych wokół jednej osi.. Na schemacie przedstawiono fragment nici mRNA oraz trzy cząsteczki tRNA (A -C), pobrano z schemacie przedstawiono rozpoczęcie procesu biosyntezy białka.. Zapisz jakie nukleotydy występują w kodonie mRNA, który na schemacie oznaczony został jako XYZ oraz podaj nazwę aminokwasu, który zostanie przyłączony do przedstawionej cząsteczki tRNA.. ), w wyniku których powstały następujące zapisane poniżej, zmienione fragmenty nici DNA (zamienione nukleotydy zostały podkreślone i wyróżnione pogrubioną czcionką).. a) Oceń prawdziwość zdań dotyczących procesu translacji.Na schemacie przedstawiono rozwój gametofitu żeńskiego rośliny okrytonasiennej.. ęNa schemacie przedstawiono fragment cząsteczki białka o strukturze III-rzędowej oraz warunkujące tę strukturę różne oddziaływania występujące pomiędzy łańcuchami bocznymi aminokwasów: wiązania chemiczne oparte na przyciąganiu elektrostatycznym (1), wiązania kowalencyjne (2), interakcje hydrofobowe (3) i oddziaływania jonowe (4).Na schemacie przedstawiono rolę mitozy i mejozy w cyklu życiowym organizmu zwierzęcego.. C Cząsteczka mRNA stanowi matrycę, na podstawie której powstaje polipeptyd.. Na podstawie: M. Podbielkowska, Z. Podbielkowski, Biologia z higieną i ochroną środowiska, Warszawa 1995. Podaj, na czym polega rola sekwencji X i Y w syntezie białek.. D Każda cząsteczka tRNA może przenosić dowolny aminokwas.. Wapń jest ważnym składnikiem organizmu człowieka.. Uwaga: Nie zachowano proporcji wielkości struktur..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt