Kodan karta charakterystyki-aktualizacja

Pobierz

karty: O2/001 Wersja: 2 Strona: 2 z 15 SEKJA 2.. Identyfikacja zagrożeń----- Preparat jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE i załącznikami.. Identyfikacja zagrożeń 2.1.. IDENTYFIKACJA PREPARATU Dystrybutor Unilever Polska Sp.. Nr rejestracji: Substancja zwolniona (Załącznik V) Składnik / Nr CAS / Nr WE Tlen / 7782-44-7 / 231-956-9 Numer indeksowy: 008-001-00-8KARTA CHARAKTERYSTYKI TLEN Data: 01.04.2016 Data zmian: 17.05.2017 Nr.. Grupa opakowañ III.. H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.. Bezbarwny preparat dezynfekcyjny o szybkim działaniu jest doskonale tolerowany przez skórę.. Wyposażony w port do wstrzykiwań, przez który można dodawać leki np. stosowane w onkologii.1 KARTA CHARAKTERYSTYKI (wg Rozporządzenia WE nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r REACH z późniejszymi zmianami) Data wydania karty: 13.11.1998 r Aktualizacja : 07.06.2017 r (IX) strona 1/9 Sekcja 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJAKarta Charakterystyki Zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006/WE, artykuł 31 Aktualizacja: 2012-11-12 C - Produkt żrący Dane kontaktowe 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Zawiera: pochodne 4-C10-13-sec-alkilowe kwasu benzenosulfonowego, nadtlenek wodoru Zastosowania odradzane: Nie zaleca się stosować do celów innych niż .Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego* Kodan chusteczki Data sporz¹dzenia: 18.01.2006 r. Data aktualizacji: 10.03.2006 r. Nazwa substancji Nr CAS NDS NDSCh NDSP 1..

Dane chemiczno-fizyczne.Kodan Tinktur forte, bezbarwny Preparat dezynfekcyjny na bazie propanolu kodan Tinktur forte to gotowy do użytku produkt stosowany do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, punkcjami i zabiegami operacyjnymi.

2, poz. 8 z 2005 r.) Nazwa produktu: Shell MWS Additive B 202 Zastosowanie: Dodatek (biocyd) do chłodziw wodorozcieńczalnych Identyfikacja producenta i dostawcy: Producent Dostawca Shell Metalworking Europe Shell Polska Sp.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 100 g płynu na skórę zawiera substancje czynne: - 2-Propanolum (2-propanol) 45 g, - 1-Propanolum (1-propanol) 10 g, - 2-Biphenylol (2-difenylol) 0,2 g.Proces aktualizacji karty charakterystyki.. 10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcjiAktualizacja: 02.01.2018 Data ostatniego wydania: 02.01.2018 Data pierwszego wydania: 11.05.2009 Z11404 ZSDB_P_PL PL Strona 1/15 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa : kodan wipeskodan Tinktur forte bezbarwny przeznaczony jest do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, przed zastrzykami (w tym szczepieniami), punkcjami, biopsjami, zdejmowaniem szwów, do higienicznej dezynfekcji rąk.. z o .Kodan Tinktur Forte bezbarwny.. Kod klasyfikacji F1..

Obowiązkiem dostawcy jest niezwłoczna aktualizacja karty, gdy tylko pojawia się nowe informacje, które mogą mieć wpływ na środki kontroli ryzyka lub informacje o zagrożeniach.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO kodan Tinktur forte bezbarwny (45 g + 10 g + 0,2 g)/100 g, płyn na skórę 2.

R36/37/38: Dzia³a dra¿ni¹co na drogi oddechowe, oczy i .Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego* - zgodnie z dyrektyw¹ Unii Europejskiej 91/155/UE oraz rozporz¹dzeniem MZ z 14.12.2004 r.* Kodan Tinktur Forte bezbarwny.. Właściwości użytkowedostawcy przy sporządzaniu kart charakterystyki.. H290 - Może powodować korozję metali.Aktualizacja: 2019-02-08 Wersja: 02.1 Karta Charakterystyki Zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006/WE, artykuł 31 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu.. Skład i informacja o składnikach Skład: tlen, ok. 100%.. Zapobiega grzybicom skóry.KARTA CHARAKTERYSTYKI Velox Wipes NA Data wydania 26.08.2013 Data aktualizacji: 31.03.2017 Wersja PL: 3.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 2015/830 z 28.05.2015r.. Zapobiega grzybicom skóry.. Zagrożenia dla zdrowia człowieka: Działa szkodliwie po połknięciu.Izotoniczny płyn do mechanicznego płukania pęcherza i cewnika, np. w przypadku gromadzenia się osadu w pęcherzu.. Numer telefonu alarmowego +33(0)1 45 42 59 59 (telefon czynny całą dobę)Data sporządzenia karty: 27.01.2003 .. Adres ul. Domaniewska 49 02-672 WarszawaKARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 SEKUSEPT PULVER 112614E 4 / 14 Metody oczyszczania : Zmieść i zebrać do odpowiednich pojemników do czasu usunięcia..

Szczegóły produktu kodan Tinktur forteKarta charakterystyki zgodnie z rozporz ądzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmian ą wprowadzon ą rozporz ądzeniem (UE) 2015/830 Tlen Data wydania: 01/04/2015 Zast ępuje: 18/05/2017 Data weryfikacji: 02/10/2018 Wersja: 6.0 Referencja Karty charakterystyki: PL-O2-097A Messer Polska Sp.

Data aktualizacji karty: 03.06.2008 .. Wydanie: 7 .. Zaktualizowaną wersję karty charakterystyki należy dostarczyć:Dane produktu.. Kiedy należy zaktualizować kartę charakterystyki?. 2* R11: Produkt wysoce ³atwo palny.. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Zagrożenia fizyczne Ox.. 6.4 Odniesienia do innych sekcji Informacje dotyczące kontaktu w sytuacji awaryjnej podano w sekcji 1.. Elementy oznakowaniaKarta Charakterystyki Domestos Professional Citrus Fresh Zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia: EUH031 - W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.. Identyfikacja zagro¿eñ Preparat nie podlega klasyfikacji jako niebezpieczny dla zdrowia i œrodowiska.1.3.. 100 g płynu zawiera substancje czynne: oktenidyny dichlorowodorek 0,10 g, fenoksyetanol 2,00 g, substancje pomocnicze: kokamidopropylobetaina - roztwór 30% lub 38% (octan dimetyloamoniowy kwasu amidopropylokokosowego, sodu chlorek, woda), sodu D-glukonian, glicerol 85%, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.. H280 Pełny tekst zwrotów H patrz sekcja 16.. W każdej sekcji niniejszego przewodnika zawarto wskazówki dla dostawców w kwestii problemów, na które należy uważać..

Jeśli nowa karta charakterystyki jest dostępna u dostawcy, nie tylko ją tłumaczymy i wprowadzamy do karty charakterystyki najnowsze informacje, które mają być zaktualizowane, ale również poprawiamy wszelkie możliwe błędy wcześniejszego tłumaczenia.Kodan Tinktur forte bezbarwny przeznaczony jest do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, do higienicznej dezynfekcji rąk.

Klasyfikacja: Xn;R22 .. Rozwiniêcie symboli zagro¿enia z pkt.. Oznaczenie zagro¿enia 30KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ TLEN SKROPLONY Wydanie: 2 Nr karty: 3 Data sporządzenia: 2.. Środki ochrony indywidualnej: patrz w sekcji 8.. H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu.. Nazwa handlowa: Oxivir Plus 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane.Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego* Octenisept Data sporz¹dzenia karty: 30.01.2006 r. Data aktualizacji: 03.03.2006 r. Pe³ne brzmienie zwrotów R i symboli znajduje siê w punkcie 16 karty.. Kodan Tinktur forte bezbarwny przeznaczony jest do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, do higienicznej dezynfekcji rąk.. Dane w karcie charakterystyki nie są aktualne raz na zawsze.. Podczas aktualizowania karty charakterystyki, wykonujemy konieczne zmiany treści i formatu w oparciu o najnowsze informacje i zgodnie z obecnymi odpowiednimi przepisami.. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na: .Aktualizacja karty.. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Zarejestrowana nazwa firmy: Laboratoires ANIOS.. Strona 1 z 12KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO DOMESTOS 24H zagęszczony płyn czyszcząco-dezynfekujący Pine Fresh, Atlantic Fresh, Citrus Fresh, Pink Fresh, Red Power Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Strona 1 z 5 1.. 2009 Data aktualizacji: 20.11.2012 2 3.. Identyfikacja preparatu według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2004 r. (Dz. U..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt