Na podstawie rysunku podaj nazwy układów wewnętrznych

Pobierz

Długość wszystkich tych odcinków wynosi ok. 1,5 m. Jelito ślepe (historyczna nazwa to - ślepa kiszka, łac. caecum) leży w prawej okolicy biodrowej.. U innych, wolnożyjących, mimo wytwarzania zarówno komórek generatywnych mę- .. Na rysunku przedstawiono budowę wnętrza Ziemi.. Budowa człowieka - narządy wewnętrzne dzielimy na parzyste i nieparzysteOkrężnicę z kolei dzielimy na: okrężnicę wstępującą; okrężnicę poprzeczną (poprzecznica) okrężnicę zstępującą; i okrężnicę esowatą (esicę).. nazwa: pęcherzyk żółciowy funkcja: magazynowanie żółciWpisz nazwy elementów budowy ucha w odpowiednie miejsca tabeli.. Żeński układ rozrodczy produkuje gamety gamety żeńskie - komórki jajowe - oraz stwarza warunki do zapłodnienia i rozwoju zarodka, a później płodu.. Sąsiadujące kości łączą się ze sobą w sposób ścisły lub ruchomy.. Kształt kręgosłupa oscyluje wokół litery "S", posiada fizjologiczne krzywizny: odcinek .Układ kostny i mięśniowy tworzą razem układ ruchu.. W organizmie człowieka kości chronią ważne narządy wewnętrzne, umożliwiają ruch i pełnią funkcję podporową.. na przykład u pasożytów wewnętrznych, takich jak tasiemce, występuje zjawisko samozapłod-nienia.. Móżdżek odpowiada za prawidłową postawę ciała i utrzymanie równowagi.. Rysunki wykonawcze - wskazówki ogólne .. Na poniższym schemacie przedstawiono budowę nefronu..

rysunku przedstawiono jedno z białek transbłonowych.

Uzupełnij schemat, wpisując we właściwe miejsca rodzaje skurczów mięśni.. Mięśnie szkieletowe zespolone są z kośćmi za pomocą ścięgien.. Podaj nazwę tego układu.. Mięśnie międzyżebrowe wewnętrzne wspomagają aktywny wydech, natomiast zewnętrzne wspomagają wdech.. Na poniższym schemacie przedstawiono budowę nefronu.. W mózgu znajdują się ośrodki nerwowe, odpowiedzialne za przetwarzanie informacji.. Zadanie 9.. Jest to układ…………………………………….. wzłużne.Zaznacz rysunek przedstawiający rodzaj tkanki mięśniowej, z której zbudowane są mięśnie (0-1) szkieletowe.. Kręgosłup dzieli się na 5 odcinków: szyjny (7 kręgów), piersiowy (12), lędźwiowy (5), krzyżowy (5 zrośniętych z kością krzyżową), ogonowy (guziczny) (3-5) - zrośniętych w pojedynczą kość ogonową (guziczną).. Żeńskie narządy rozrodcze dzielimy na zewnętrzne i wewnętrzne.. ZADANIE 36.. Odpowiedź uzasadnij, odwołując się do tych cech jego larw, które są widoczne na rysunku.. miesnie.. Siła skurczu mięśnia przenosi się bezpośrednio na kość, zmieniając jej położenie.Na podstawie rysunku wpisz do poniższej tabeli cyfry od 1 do 5, tak aby odzwierciedlały one uszeregowane we właściwej kolejności etapy fagocytozy..

(1pkt) Rysunek przedstawia schemat jednego z układów wewnętrznych człowieka.

A. ciało komórki B. cytoplazma C. jądro komórkowe D. dendryt E. aksonUkład oddechowy ZADANIE 1 Wentylacja płuc jest możliwa dzięki pracy przepony oraz mięśni międzyżebrowych.. (1 pkt) Na schemacie przedstawiono fragment włókna mięśnia szkieletowego z oznaczonąZadanie wykonaj na podstawie rysunku, na którym przedstawiono tzw. pacyficzny pierścień ognia - strefę występowania czynnych wulkanów na obrzeżach Oceanu Spokojnego (strona I barwnego materiału źródłowego).. Na rysunku A przedstawiono schemat łuku odruchowego, na rysunku B - przebieg i wyniki doświadczenia dotyczącego wykształcania odruchów u psa.. b) Wykaż związek budowy pierwszej pary odnóży krocznych tego owada z trybem jego życia.b) Na rysunku oznaczono literą X strefę graniczną pomiędzy dwiema płytami tektonicznymi.. Zaznacz na nim strzałką miejsce występowania krążenia wrotnego.. Na podstawie rysunku podaj nazwy układów wewnętrznych, które w nefronie są powiązane strukturalnie i funkcjonalnie.Na podstawie analizy rysunków podaj trzy cechy elementów budowy czaszki człowieka rozumnego (C) odróżniające ją od czaszek wcześniejszych przedstawicieli rodzaju Homo (A, B).Między układami wewnętrznymi w organizmie ssaków istnieją powiązania strukturalne i funkcjonalne..

Na podstawie rysunku i własnej wiedzy oceń poprawność zdań dotyczących cebuli.

Pręciki w jego kwiecie wykazują ciekawą wła-II.. W prawej kolumnie tabeli wpisz odpowied-nio literę P (prawda) lub literę F (fałsz).. część B część A - aminokwasy - węglowodany strona zewnąrzkomórkowa błona komórkowa strona cytoplazmatyczna +H3N COO- Na podstawie: J. Berg, J. Tymoczko, L. Stryer, Biochemia, Warszawa 2009.. (3 pkt) Rysunki A, B i C przedstawiają trzy różne rodzaje kręgów kręgosłupa człowieka.. Żeński układ rozrodczy .. Ośrodkowy układ nerwowy jest zbudowany z mózgowia i pnia mózgu.. Zadanie 14.. Zadanie 24.. (1 pkt) Berberys jest popularnym krzewem ozdobnym.. a) Podaj nazwy elementów budowy błędnika oznaczonych na rysunku literami A i B. A - B - 2 A B b) Podaj funkcję elementu oznaczonego literą B.Układ kostny i mięśniowy Choroby człowieka Podaj/wymień.. Na podstawie rysunku podaj nazwy układów wewnętrznych, które w nefronie są powiązane strukturalnie i funkcjonalnie.Do narządów wewnętrznych można zaliczyć: żołądek; oczy; serce; nerki; mięśnie; wątrobę; płuca.. Podaj nazwy dwóch procesów wewnętrznych (endogenicznych), które zachodzą w litosferze w strefie granicznej oznaczonej na rysunku literą X.144.. mięśnie.. Wyjaśnij, dlaczego woda podziemna wydostaje się na powierzchnię ziemi źródłem przedstawionym na rysunku.. Wpisz we wskazanych miejscach terminy: skorupa ziemska, jądro wewnętrzne, jądro zewnętrzne, płaszcz Ziemi..

Na podstawie: W. Stankowski, Geografia fizyczna z geologią, Warszawa 1987.

(1pkt) Z podanych niżej stwierdzeń nieprawdziwe jest to, że w sercu człowieka:Na podstawie rysunku i własnej wiedzy oceń poprawność zdań dotyczących cebuli.. Zadanie 1.1.. A. działki okwiatu B. słupek C. pręciki b) Podaj, czy kwiaty tulipana są wiatro- czy owadopylne.2.. (0-1)b) Podaj nazwę narządu oznaczonego na rysunku literą Y i określ funkcję, jaką pełni ten narząd w układzie pokarmowym.. brzuszne.. Zadanie 3 a) Na podstawie analizy rysunku A podaj nazwy neuronów, których ciała komórek oznaczono numerami 1 i 3.wewnętrznych, np. mózgu.. Zewnętrzne narządy płciowe to:sam jak u innych ssaków.. Podaj nazwy odcinków kręgosłupa, do których należy każdy z kręgów oraz uzasadnij, która cecha budowy umożliwiła Ci jego identyfikację.. U noworodków występuje ok. 270 kości, ale u osób dorosłych jest ich już tylko 206. mięśnie.. Może to być rysunek półwyrobu (np. odkuwki, odlewy) lub też rysunek części gotowej.Na podstawie: Zoologia, pod red. J. Hempel-Zawitkowskiej, Warszawa 1996. a) Określ, jaki rodzaj przeobrażenia występuje w rozwoju turkucia podjadka.. Jest ono od jelita cienkiego oddzielone tzw. zastawką Bauhina.Zadanie 8. tylko dla skąposzczetów.. Rysunki wykonawcze i złożeniowe .. b) Wykorzystaj wiadomości o dotychczas omawianych grupach zwierząt oraz o pierścienicach i podaj nazwy dwóch układów wewnętrznych, które pojawiają się po raz pierwszy w rozwoju ewolucyjnym u pierścienic.. 145.PW Uzupełnij tabelę, wpisując do niej właściwe terminy lub opisy.. Wyjaśnij, uwzględniając mechanizm ruchu płyt litosfery, dlaczego na obrzeżach Oceanu Spokojnego występuje czynny wulkanizm.Na rysunku przedstawiono cebulę.. Między układami wewnętrznymi w organizmie ssaków istnieją powiązania strukturalne i funkcjonalne.. Na podstawie analizy tekstu dotyczącego kręgosłupa wpisz nazwy odpowiadające literom.Układ nerwowy i narządy zmysłów Układ kostny i mięśniowy Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Podaj/wymień.. Etap 2 Utworzenie wysłanego błoną wklęśnięcia na powierzchni ameby, które obejmuje pokarm.a) Podaj nazwy wskazanych na rysunku (A, B, C) elementów budowy kwiatu tulipana.. Rysunek wykonawczy jest rysunkiem części lub elementu, na podstawie którego ma być wykonana część maszynowa.. Etap 5 Usunięcie niestrawionych resztek pokarmu na zewnątrz, regeneracja błony komórkowej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt