Program nauczania języka polskiego jako obcego pdf

Pobierz

Pobierz.. Materiały metodyczne dla nauczycieli języka polskiego jako obcego / CENTRUM OFERTA PUBLIKACJE PROJEKTY CERTYFIKACJA GALERIA KONTAKT Centrum Języka i Kultury .Program nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej dla klas IV - VI.. Oferta kursu skierowana jest głównie do studentów pochodzących z: Rosji, Ukrainy, Litwy,używanie języka obcego nowożytnego nie tylko jako treści swoistej dla przedmiotu nauczania, ale również jako języka komunikacji podczas zajęć w różnych rodzajach interakcji, tj. zarówno nauczyciel - uczeń, jak i uczeń - uczeń;Plik ABC metodyki nauczania jezyka polskiego jako obcego.pdf na koncie użytkownika jpjo.umcs • Data dodania: 25 mar 2013języka polskiego jako przedmiotu kluczowego, a ich zasadniczym celem jest poprowadzenie ucznia ku egzami-nowi dojrzałości, a w szerszej perspektywie - ku dorosłości.. Dzięki takiemu podziałowi dobieramy studentów do grupy zgodnie z prezentowanym poziomem sprawności językowej weryfikowanej podczas testu poziomującego.Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie.. Podczas kursów w szkole KLUB DIALOGU uczeń poznaje podstawowe zwroty, formy wypowiedzi i słownictwo, które pozwolą mu na proste, ale swobodne poruszanie się w życiu codziennym.Język polski dla obcokrajowców Poziom A1 Program przeznaczony jest dla studentów rozpoczynających naukę języka polskiego jako obcego, a pochodzących z krajów, w których językiem narodowym jest język słowiański..

Program nauczania języka polskiego jako obcego Pl - L4 1.

Cele: Cele ogólne Edukacja w szkołach średnich ma dwa cele: dostarczenie wiedzy formalnej opartej na danym przedmiocie oraz zachęcenie do osobistego rozwoju ucznia w szerszym społecznym i kulturowym kontekście.1 Biblioteka LingVariów Seria: Podręczniki T. 1 PROGRAMY NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO POZIOMY A1 C2 Praca zbiorowa Pod redakcją: Iwony Janowskiej Ewy Lipińskiej Agnieszki Rabiej Anny Seretny Przemysława Turka Księgarnia Akademicka Kraków 2011.. Cele kształcenia i wychowania W programie nauczania Sztuka wyrazu uwzględniono wszystkie przewidziane przez podstawę programową ogól-ogÓlna charakterystyka i punktacja ects przedmiotÓw specjalnoŚci nauczanie jĘzyka polskiego jako obcego studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne rekrutacja 2013/2014 i następne zebrał i doProgram nauczania języka polskiego poziom B2 Poziom B 2 poziom średni ogólny GRAMATYKA odmiana rzeczowników, przymiotników, zaimków i liczebników przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej celownik i wołacz odmiana rzeczowników nieregularnych odmiana imion i nazwisk stopniowanie przymiotników i przysłówków przyimki czasu i miejsca odmiana czasowników w stronie czynnej .To pozycja adresowana do nauczycieli, którzy rozpoczynają pracę zawodową, oraz tych, którzy pragnęliby rozwinąć swój warsztat, dla słuchaczy studiów podyplomowych oraz studentów studiów magisterskich z zakresu metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, a także do nauczycieli polonijnych.Nasza szkoła języka polskiego w Warszawie wypracowała autorski program efektywnego nauczania języka polskiego jako obcego..

Nauczyć Polski i polskiego (red. Tambor, Achtelik, Kita)6 1.2.

Dokument zbudowany jest z zachowaniem struktury programu na etap początkowy.16.Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego : stan obecny, programy nauczania, pomoce dydaktyczne / pod red. Władysława T. Miodunki ; Instytut Studiów Polonijnych i Etnicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.. Słowniczek obrazkowy, słówka z wymową, ćwiczenia online i do wydruku.Zostały w nim zaprezentowane wskazówki dotyczące nauczania języka obcego oraz informacje na temat metod i form pracy przydatnych podczas prowadzenia lektoratu z języka polskiego jako obcego w .Plik Program nauczania jezyka polskiego.pdf na koncie użytkownika jpjo.umcs • folder Język polski jako obcy • Data dodania: 26 mar 2013•A metodyki nauczania języka polskiego jako obcego (Seretny, Lipińska) •Język polski w świecie (Miodunka) •seria: Kształcenie polonistyczne cudzoziemców (Zarzycka, Dębski) •Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego (red. Lewandowski) •Sztuka i/czy rzemiosło.. Wstęp Ku wielokulturowej szkole w Polsce.. Program można wykorzystać, pracując według ramowego planu nauczania, zgodnieProgram nauczania języka hiszpańskiego Explora dla klas VII i VIII szkoły podstawowej 7 Rozwijanie kompetencji w zakresie języka obcego nowożytnego należy z założenia traktować jako proces wieloletni, naznaczony nierównomiernym rozwojem w zakresie poszczególnych umiejętności, zależny od warunków,jako drugiego języka obcego w szkole podstawowej ..

...Język polski dla dzieci jako język obcy - nauka języka polskiego od podstaw.

• Glossaire - alfabetyczny słowniczek francusko-polski zawieraj ący tłumaczenie słów z podr ęcznika.Program nauczania języka polskiego poza granicami Polski obejmuje zakres średni ogólny nauczania języka polskiego i zakłada znajomość treści objętych Programem nauczania języka polskiego poza granicami Polski na poziomie początkowym.. Pakiet edukacyjny z programem nauczania języka polskiego dla I, II, III etapu kształcenia to pierwszy w historii dydaktyki języka polskiego jako drugiego materiał programowy przygotowany dla polskich szkół.Podręcznik internetowy do nauki języka polskiego jako obcego.. Pobierz.. Znakomicie poradzą sobie z jego realizacją zarówno w pełni wykwalifikowani doświadczeni poloniści, jak i początkujący nauczyciele.. Poradnik metodyczny.. A A A. Zaloguj en Menu" Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Wydział Polonistyki.. 2 Spis tre ci Przedmowa Poziom A Opis programu Założenia programu Użytkownicy programu i warunki jego realizacji Cele kształcenia .Program ujmuje nauk ę j ęzyka obcego w klasach I-III, tj. na I etapie edukac yjnym - w nauczaniu wczesnoszkolnym oraz na II etapie edukacyjnym - w klasach IV-VIII, jako nauczanie ci ągłe i systemowe, ale z uwagi na specyfik ę tych dwóch etapów edukacyjnychZałożenia ogólne programu nauczania języka polskiego jako drugiego 0..

- 171, [1] s. - ISBN 83--2 Sygn ...Program nauczania języka rosyjskiego jako drugiego języka obcego w liceum ogólnokształcącym i technikum (zgodny z wariantami podstawy programowej III.2.0.

nauczycielka języka niemieckiego jako języka obcego nowożytnego oraz jako języka .. - członkini Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego w Opolu,Wstęp Program nauczania języka polskiego poza granicami Polski obejmuje zakres średni ogólny nauczania języka polskiego i zakłada znajomość treści objętych Programem nauczania języka polskiego poza granicami Polski uczniów w wieku 10-12 lat na poziomie początkowym.. Z językiem polskim każdego dnia.. Wersja kontrastowa.. kopiować, dystrybuować i zapisywać w formie pliku PDF na własnym komputerze, tablecie czy smartphonie.. Nawigacja.. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop.. Opiera się on na precyzyjnym podziale każdego poziomu (od A0 do B1) na moduły (od 1 do 15).. Format PDF, 645,78 KB Pobierz .. przysługują Fundacji Nauki Języków Obcych .PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO DLA OBCOKRAJOWCA (dziecka z Ukrainy) W ROKU SZKOLNYM .. • rozbudzanie w dziecku uczucia radości i satysfakcji z nauki języka polskiego, .. • odwoływanie się do zabawy jako podstawowej formy aktywności dziecka.. Adresaci programu Niniejszy program nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości przeznaczony jest dla nauczycieli uczących dzieci w młodszym wieku szkolnym, którzy w wielu przypadkach posługują się językiem niemieckim w środowisku rodzinnym, ale zdarza się,Poziom podstawowy A0 języka polskiego jako obcego to odpowiedni poziom do rozpoczęcia nauki przez obcokrajowców nie słowiańsko-języcznych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt