Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego 2020 załącznik nr 5

Pobierz

4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U.. Z 2016 R. POZ. 239 I 395)z dnia 5.06.2020 r. WZÓR SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST.. Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku.. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN.. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN.. 5 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚIpubliczne zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego.. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U.. 4 ustawy, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia (DOCX, 65.76 KB, ilość pobrań: 2555) Załącznik nr 6: wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust.. ZM.) Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania:Załączniki do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.(poz. 2057) Załącznik nr 5 WZÓR SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST.. ZM.) Pouczenie co do sposobu wypełniania .. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U.. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN.. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U.. WZÓR.. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN.. Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2057) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST..

nr 3); 3) wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (zał.

ZM.) Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania:1.. 2018, poz. 2057 (załącznik 5) Keywords: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO Category: Realizacja zadań .Załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (poz.1300) Załącznik nr 5 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST.. poz.2057 wzory konkursy [PDF 443,6kB] Oferta realizacji zadania publicznego - Załącznik nr 1 [DOCX 52,1kB] Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego - Załącznik nr 5 [DOCX 36,7kB] Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Załącznik nr 1 [DOCX 36,6kB]Załącznik nr 5: wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust.. 1a i 6 ustawy, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia; 5) wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust.. WZÓR.. Opis potrzeb wskazujący na celowość wykonania zadania publicznego wraz z liczbą oraz opisem odbiorców tego zadania.. 2019 r. - NOWE WZORY OFERT I SPRAWOZDAŃ REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH:Załącznik nr 5 do rozporządzenia.. ZM.) Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania:(wzór określony rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań) WZÓR..

nr 1); 2) ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego (zał.

ZM.) Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania: Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przyZałącznik nr 5 WZÓR SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST.. W poniższych linkach dostępne są aktualne wzory wprowadzone powyższym rozporządzeniem.Załącznik nr 5. nr 5); 4) wzór oferty, ramowy wzór umowy oraz wzór sprawozdania właściwy dla zadań realizowanych.Zleceniodawca może wezwać Zleceniobiorcę(-ców) do złożenia sprawozdania częściowego z wykonywania zadania publicznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących .Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2055) Załącznik nr 2 WZÓR UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POUCZENIE co do sposobu wypełniania sprawozdania: Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach oraz w przypisach.4) ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego oraz umowy o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej, o których mowa w art. 16 ust..

4.Rozporządzenie określa: 1) wzór oferty realizacji zadania publicznego (zał.

Załącznik nr 5 WZÓR SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST.. 4 ustawy, stanowiący załącznik .Załączniki do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.(poz. 2057) Załącznik nr 6 WZÓR SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST.. ZM.)Rozporządzenie Dz.U.. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U.. Sprawozdanie należy przygotować na odpowiednim formularzu (Załącznik nr 5 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i PolitykiZałącznik nr 5 do ProceduryPG-4.2.. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U.. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST.. 2014, poz. 1118 z późn.. z 2016 r. poz. 239 i 395), dotyczy ofert złoźonych w miesiącu styczniu 2018.. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU(opis powinien zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z umową, z uwzględnieniem stopnia oraz skali ich wykonania, a także wyjaśnić ewentualne odstępstwa w ich realizacji; w opisie należy przedstawić również informację o zaangażowanym wkładzie osobowym i wkładzie rzeczowym w realizację działań; w przypadku realizacji działania przez podmiot niebędący stroną umowy1) należy to wyraźnie wskazać w opisie tego działania)Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016, poz. 1300).Załącznik nr 5..

ZM.) Pouczenie co ...Jak wypełnić sprawozdanie z wykonania zadania publicznego?

Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego.. zm.) Wzór sprawozdania został zamieszczony w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U.. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Subject: Wykonanie zadań publicznych Description: Dz.U.. udzielania dotacji organizacjom pozarządowym INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA Z REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO WPROWADZENIE Sprawozdanie z realizacji zadania beneficjenci składają osobiście w terminie wyznaczonym w umowie (do 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania) w siedzibieSprawozdanie z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust.. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U.. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST.. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U.. ZM.) Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania:Załącznik nr 5 WZÓR SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST.. 5 ustawy, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia (DOCX, 69.09 KB, ilość pobrań: 1537)W dniu 1 marca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN.. Nowa oferta realizacji zadania publicznego: Załączniki do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.(poz. 2057) Załącznik nr 1 WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*,(Dz. U.. Akceptacja sprawozdania i rozliczenie dotacji polega na weryfikacji założonych w ofercie rezultatów.Podmioty, którym została przyznana dotacja, są zobowiązane do sporządzenia sprawozdania końcowego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.2.. Z 2020 R. POZ. 1057, Z PÓŹN.. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST.. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN.. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN.. Formularz sprawozdania, stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze, jest dostępny na stronie i ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt