Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Pobierz

Termin przekazywania sprawozdań Rb-30S i Rb-34S:Natomiast sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego jest sporządzane na podstawie rozporządzenia .Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2008.. Załącznik 24.. 1 pkt 3 załącznika nr 39 do rozporządzenia ministra finansów z 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków .Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego sporządzane jest na podstawie rozporządzenia ministra finansów z 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej.. Plan po zmianach - 88 258 810 zł.. sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych j. s. t., 3. sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie j. s. t., 4. sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań, 5. sprawozdanie Rb-UZ uzupełniające o stanie zobowiązań, 6. sprawozdanie Rb-UN o stanie należności, 7. sprawozdanie Rb-N o stanie należności, 8. sprawozdanie Rb-30S .Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31.03.2021 r. (10570kB) Rb-28NWS Sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego do dnia 31.03.2021 r. (829kB)Rb-28S miesięczne/roczne sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 30 września 2021Rb-28PL Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych placówki za okres od początku roku do końca kwartału Rb-28PL - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych placówki za okres od początku roku do końca kwartału..

Sprawozdanie Rb-28 S z wykonania planu wydatków budżetowych jst za II kw 2021r.

Sprawozdanie Rb-28S - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST przedstawia pełną szczegółowość poniesionych wydatków przez JST, z uwzględnieniem upływu czasu, za jaki jest sporządzane.. Sprawozdania Rb-28S tworzone jest w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości .Rozdział 4.. 719.2 KB Pobierz Metryka.. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 200717.05.2021 22:44, Administrator.. 9 ust.. 1 ustawy o finansach publicznych.. Dochody wykonane - 72 908 442,14 zł.. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji [email protected]: sprawozdania z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - Rb-27ZZ (RIO otrzymuje .Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sprawozdawczości budżetowej(Dz.U.. Dodanie załącznika: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020.. Więcej dokumentów w dziale Sprawozdawczość Budżetowa.. 23.09.2020 22:53, Administrator.SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STARE BABICE ZA ROK 2009..

Rb-33 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego.

Opublikował w BIP Patrycja Czarnynoga; Data opublikowania .. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku.. 23 lutego - termin złożenia przez zarząd j.s.t.. Rb-34PL Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.163 ustawy o finansach publicznych.2.. Zasady sporządzania korekty sprawozdania określaja par.. 5 rozporządzenia, który stanowi, że nieprawidłowości w .Sprawozdanie Rb-28 S z wykonania planu wydatków budżetowych jst za I kw 2021r.. określona przez zarząd j.s.t.. Kwoty te powinny być zgodne z wyciągiem bankowym, gdyż jest to sprawozdanie kasowe.Sprawozdanie Rb-28 Programy - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki RolnejSprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego W ynajem sali gimnastycznej Jednostka oświatowa wynajmuje salę gimnastyczną, zgodnie z uchwałą JST dochody z tytułu najmu, gromadzone są na wydzielonym rachunku dochodów.Rb-28PL Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych placówki Załącznik 13 RB-28 Programy Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z .5) Rb-30S - sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych..

Plan wydatków po zmianach wynosił .

Rb-28S -miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.Terminy w sprawozdawczości (III kwartał 2021) 12 października - termin złożenia przez zarząd j.s.t.. z 2006 nr 115, poz. 781 ze zm.), jednostki budżetowe (państwowe i samorządowe) są zobowiązane do ujmowania zaangażowania w sprawozdaniach budżetowych Rb-28 (państwowe) i Rb-28S (samorządowe), czyli miesięcznych/rocznych sprawozdania z wykonania planu wydatków .W myśl § 9 ust.. Załącznik 23.. 735.23 KB Pobierz Metryka.. - Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N.przyczyny niewykonania planu dochodów, działania podejmowane w celu windykacji należności, a w przypadku niskiej ściągalności należności oraz wystąpienia zaległości w dochodach szczegółowe wyjaśnienie przyczyn ich powstania, wykonania wydatków, w tym: zgodności z planowanym przeznaczeniem,Przekazanie miesięcznych sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostek budżetowych : Rb-27S i Rb-28S : jednostki budżetowe, jednostki obsługujące : zarządy j.s.t..

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s.

Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki… Dane są wykazywane w tej kolumnie na podstawie ewidencji strony Ma konta 130 - subkonto wydatków.. Opublikował w BIP Klaudia Dutka; Data opublikowania- z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - Rb-27S; - z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - Rb-28S.. Dokument zapisany w programie "Excel", .12) Rb-28PL - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych placówki; wzór sprawozdania stanowi załącz- nik nr 12 do rozporządzenia; 13) Rb-28 Programy - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowa-Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I kwartał 2016 r. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za II kwartał 2016 r. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za III kwartał 2016 r. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za IV kwartał 2016 r.Rb - 27 miesięczne / roczne 1 sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych.. 88 258 810 zł.. 6) Rb-34S - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt