Klasyfikacja procesów w przedsiębiorstwie

Pobierz

Obsługa klienta.. Przedsiębiorstwa, które przy pomocy systemów IT opanują to trudne zadanie, będą w stanie dostosowywać swoje procesy biznesowe bez zbędnej zwłoki i z zamierzonym .W praktyce, po klasyfikacji procesów wytwarzania : Klucz.. Ramy klasyfikacji procesów podzielone są na procesy operacyjne i zarządcze w 12 kategoriach.. Wyróżnia się: procesy technologiczne, procesy bezpośredniego oddziaływania, procesy naturalne.. Pojęcie logistyki w świetle literatury przedmiotu.. Z punktu widzenia cech konstrukcyjnych wyodrębnia się następujące rodzaje środków transportu: 1.. W doskonaleniu procesów i zarządzaniu nimi wykorzystuje się bogaty już zestaw narzędzi, w tym coraz częściej tych informatycznych.. transport zewnętrzny.. Przenośniki, 3. procesy pomiarowo-kontrolne, procesy transportowe.. 3.1.Przyjęto następującą klasyfikację procesów wystę- pujących w przedsiębiorstwach budowlanych, a mia- nowicie: • Do grupy procesów głównych zaliczono proce- sy występujące w procesie inwestycyjnym w budow- nictwie wynikające z przepisów Prawa budowlanego.Mam za zadanie omówienie procesów logistycznych, które realizowane są w przedsiębiorstwie produkcyjnym.. Zidentyfikowane słabe strony procesu s ąpodstaw ądo ustalania działańusprawniaj ących.. Podstawowe podziały przedsiębiorstw stosuje się ze względu na takie kryteria jak: wielkość przedsiębiorstwa, charakter prowadzonej działalności oraz formę własności.SYSTEM TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE W logistyce produkcyjnej (transporcie wewnątrzzakładowym) są wykorzystywane środki transportu zwane nośnikami bliskimi..

Istota i klasyfikacja procesów logistycznych.

(Miller, 2000, s. 98) Identyfikacja procesów jest jednym z pierwszych etapów wdrażania orientacji procesowej w danym przedsiębiorstwie.Ramy klasyfikacji procesów.. Udział projektów przerwanych wynosi 29,5%, a 61,5% to projekty, w których realizacji przekroczono planowany czas i koszty.Stąd też, opracowano wiele różnych klasyfikacji procesów przedsiębiorstwa, a najbardziej popularne zostały przedstawione w dalszej części artykułu.. 20 W przedsiębiorstwach usługowych i handlowych W przedsiębiorstwach przemysłowych Przepływy rodzajowe Przepływy dóbr produkcyjnych Przepływy dóbr konsumpcyjnychZe względu na to, że wiele jednostek określa się mianem przedsiębiorstw, stosuje się różnego rodzaju klasyfikacje, które je porządkują..

Identyfikacja i klasyfikacja procesów w przedsiębiorstwie 303 Tablica 2.

•obsługi zamówień i klienta; •opakowań.. odbiorczy zaopatrzeniowy Logistyka produkcji surowce, materiały pomocnicze, materiały napędowe, półprodukty, części zamienne.Identyfikacja i klasyfikacja procesów w przedsiębiorstwie Identification and Classification Processes in a Company Źródło Zarządzanie i Finanse, 2012, R. 10, nr 4, cz. 3, s. 297-312, tabl., bibliogr.. W przedsiębiorstwach wytwórczych (produkcyjnych) dominują-cymi składnikami majątku firmy z reguły są środki trwałe, w przedsiębiorstwach handlowych zaś środki obrotowe (zapasy towarów, należności itd.).. Sprzedaż produktów i usług oraz działania promocyjne 4.. Klasyfikacja procesów produkcyjnych mogą być przeprowadzane na różnych powodów.. Metody badawcze Praca doktorska realizowana była na kilku etapach: 1) analiza literatury, 2) identyfikacja luki w naukach technicznych, Zespoły opracowująw ramach wielu spotka ńnajpierw stan docelowy dla optymalizowanego procesu, w oparciu o analiz ęstanu obecnego.. Pomocniczy.. Przede wszystkim procesy można podzielić na główne, pomocnicze, serwisowania i zarządzania w oparciu o roli przypisanej do nich w całym systemie produkcyjnym.nych proporcjach.. Klasyfikacja procesów produkcyjnych ma istotny znaczenie praktyczne.Modelu procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie i wartość zasobów zużywanych w procesach (koszty produkcji) Zdaniem L. O'Sullivana (1993) przed rozpoczęciem w przedsiębiorstwie analizy proceso - wej należy zrozumieć, co ma być osiągnięte poprzez realizowane procesy..

Wózki i inne pojazdy kołowe.Klasyfikacja procesów produkcyjnych.

Ich celem jest produkcja towarów na rynek.. Procesy operacyjne: 1.. Podczas doskonalenia architektury procesów tworzy się warunki do wprowadzania proceso-wych form organizacyjnych (tzw. organizacji procesowej).Rola logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem.. Opisałem już proces magazynowy oraz transportu wewnętrznego, natomiast nie jestem do końca pewny jakie procesy logistyczne mógłbym jeszcze opisać.w procesie zarządzania zasobami ludzkimi, właściciele kapitału w procesie zarządzania finansami przedsiębiorstwa).. Zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach.. W pierwszej części artykułu autor przedstawił teoretyczne aspekty związane z terminem "proces".. Procesy podstawowe są to proce - sy, które mają największy wpływ na po - zycję konkurencyjną firmy.Do procesów logistycznych zaliczyć można: .. Badania przeprowadzone w 1993 r. przez BIPE w przedsiębiorstwach francuskich wskazują, iż najmniejsze wydatki na działalność logistyczną ponoszone są w przypadku maszyn i urządzeń przemysłowych, natomiast największe w przypadku surowców przemysłowych (zob..

Zwieńczeniem takiej pracy może być np. katalog procesów.

Wśród nich wyróżnić zatem można klasyfikację rozróżniającą procesy informacyjno-decyzyjne oraz procesy energo-materialne (Mantura W., 1998, s. 78 - 80).łańcuchów czy sieci.. Analiza i doskonalenie procesów, wykorzystujące jako podsta-wę kryterium tworzenia wartości dla klienta, pozwala wyodrębnić w obrębie procesów zidentyfikowanych w organizacji następujące elementy:Każde przedsiębiorstwo bez wyjątku, w tym również przedsiębiorstwa z sektora energetycznego, funkcjonuje w oparciu o realizację szeregu procesów biznesowych, które wymagają nieustannego doskonalenia i monitorowania.. Dźwignice, 2.. W dużych organizacjach1 w pełni udanych przedsięwzięć wdrożenia systemu typu MIS jest zaledwie 9%.. Procesy wspomagające: 6.Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie istoty identyfikacji i klasyfikacji procesów w przedsiębiorstwie.. Zapewniają one normalne funkcjonowanie przedsiębiorstwa.. .Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie Logistyka marketingowa Rynek zaopatrzenia Logistyka materiałowa Logistyka zaopatrzenia surowce, materiały pomocnicze, materiały napędowe, półprodukty, części zamienne.. ParametryW artykule podjęto próbę klasyfikacji metod modelowania procesów biznesowych uwzględniając złożoność metody, cel modelowania oraz zakres modelowanych aspektów organizacji.Wstęp 7 zacji.. Należą do nich na przykład obejmuje transportu, czynności konserwacyjnych.. Zasadniczymprocesów logistycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, opracowanie rekomendacji w zakresie procesów logistycznych o niskiej produktywności w przedsiębiorstwach produkcyjnych.. Druga część poświęcona została identyfikacji i klasyfikacji procesów w świetle zapisów literatury przedmiotu.Klasyfikacja procesów Proces Charakterystyka - bezpośrednio generują wartość dodaną; - należą do nich działania marketingowe, sprzedażowe, projektowania nowych produktów, dystrybucji; Podstawowe - klient najłatwiej je dostrzega i poprzez nie ocenia jakość i sprawność działania całego przedsiębiorstwa; - pośrednio generują wartość dodaną; - należą do nich działania magazynowania, kontroli jakości konserwacji i utrzymania ruchu, rekrutacji i oceny kadr, obsługi .Wykaz procesów w organizacji Po zidentyfikowaniu funkcjonujących w przedsiębiorstwie procesów w następnej kolejności można przystąpić do opisania procesów oraz opracowania mapy powiązań między nimi.. transport wewnętrzny.Podział procesów logistycznych I wariant •bezpośrednio tworzące wartość .. Natomiast w przedsiębiorstwach usługowych zależnie od rodzaju świadczonych usług są toPodstawowym kryterium klasyfikacji procesów realizowanych w organiza - cjach jest podział na procesy podsta - wowe (główne), pomocnicze i ogólne.. Rozwój oferowanych produktów i usług 3.. Zdefiniowanie wizji oraz strategii 2.. Zaopatrzenie 5..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt