Interpretacja wskaźników rotacji

Pobierz

Interpretacja wskaźników powinna opierać się na analizie dynamiki, czyli na zmianie ich wartości w czasie.Rotacja należności w dniach w roku 2013 w porównaniu z rokiem 2012 spadła o 13 dni, czyli skrócił się okres spływu należności.. Wskaźnik rotacji należności; Wskaźnik rotacji zapasówBłędem jest analiza i interpretacja wskaźników w oderwaniu od przedmiotu działalności jednostki i wskaźników branżowych.. Innymi słowy, wskaźnik informuje, co ile dni przedsiębiorstwo odnawia stan zapasów.. Warto wybrać spośród nich coś dla naszej firmy.. Jeżeli wartość wskaźnika jest zbyt niska oznacza to, że przedsiębiorstwo kredytuje swoich klientów, co wiąże się z długim zamrożeniem środków pieniężnych w należnościach.Wskaźnik rotacji zapasów na poziomie niższym niż 7 oznacza, że przedsiębiorstwo ma problemy ze sprzedażą własnej produkcji lub towarów zakupionych w celu odsprzedaży i ponosi wysokie koszty ich magazynowania i starzenia się, natomiast na poziomie wyższym niż 10 oznacza, że przedsiębiorstwo nie jest w stanie zaspokoić popytu na swoje towary, co może mieć wpływ na problemy z realizacją zamówień.Wskaźnik rotacji zapasów Określa, co ile dni przedsiębiorstwo odnawia swoje zapasy dla osiągnięcia sprzedaży na określonym po-ziomie.. Możemy na na jego podstawie oszacować w przeciągu ilu dni przedsiębiorstwo średnio obraca swoimi zapasami..

(T. Dudycz 1999, s. 51) Wskaźniki rotacji.

Wskaźnik rotacji zobowiązań krótkoterminowych (bieżących) w dniach określa ile przeciętnie dni upływa w przedsiębiorstwie od momentu powstania zobowiązań bieżących do momentu ich spłaty.. System eanaliza.pl obliczy ten wskaźnik oraz porówna go do wartości jakie uzyskuje branża*, w której pracujesz.Interpretacja Wskaźnik rotacji należności informuje o tym, jak skutecznie spółki ściągają swoje należności - ile razy w ciągu roku należności zamieniają się w gotówkę.. Innymi słowy, wskaźnik ten mówi o tym jak wiele przychodów wygenerował każdy 1 zł posiadanych przez spółkę aktywów.Poziom rotacji wśród pracowników po okresie próbnym, Skuteczność programu referencyjnego (mierzona np. jakością aplikacji i współczynnikiem zatrudnienia), Ilość rekrutacji zakończonych sukcesem, .. KPI w rekrutacji - specyfika firmy, kanibalizacja wskaźników i ich interpretacja.Wskaźnik rotacji środków trwałych - jest to jeden ze wskaźników sprawności zarządzania aktywami firmy służący do określenia efektywności używania przez przedsiębiorstwo majątku, czyli stopienia generowania przychodów przez środki trwałe.. Można też powiedzieć, że im wyższy wskaźnik, tym cykl produkcyjny jest krótszy.. W praktyce oznacza on ile średnio dni spółka oczekuje na otrzymanie należności..

... wskaźnik rotacji (w razach), 3.1 wskaźniki cyklu obrotowego.

W różnych przedsiębiorstwach ma różną wartość.Wskaźnik rotacji należności = sprzedaż netto / należności Pokazuje ile razy w ciągu roku firma odtwarza stan swoich należności.. Wskaźnik płynności przyspieszonej powstał w celu określenia możliwości podmiotu w zakresie pokrycia zobowiązań bieżących, ale aktywami o wyższym stopniu płynności (należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe).. Wskaźnik ten określa, o ile razy sprzedaż przedsiębiorstwa jest większa od jego majątku.. Niska wartość oznacza, że poziom zapasów jest zbyt wysoki i firma niepotrzebnie ponosi koszty.Wskaźnik 3 - Wskaźnik rotacji zapasów w dniach Jest to swoistego rodzaju przekształcenie wskaźnika rotacji zapasów w razach.. Wynik jest zazwyczaj podawany w procentach.. W tym celu, z aktywów obrotowych wyłączono zapasy materiałów, towarów, produkcji w toku oraz wyrobów gotowych .Wskaźnik rotacji pracowników Wskaźnik ten pokazuje stosunek liczby pracowników, którzy w ciągu badanego roku odeszli z firmy (wszystkie odejścia w badanym roku) do średniorocznej liczby pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, niezależnie od wymiaru etatu.Rotacja majątku..

Jednym z najważniejszych wskaźników produktywności jest wskaźnik rotacji majątku.

Biorąc pod.Wskaźnik rotacji pracowników pokazuje stosunek liczby pracowników, którzy w ciągu roku odeszli z firmy do średniej rocznej liczby pracowników zatrudnionych w firmie.. Jego wzrost natomiast oznacza pogorszenie w ściąganiu należności.. Wysoka wartość wskaźnika informuje o wolnym obrocie zapasów i jest to niekorzystne, może bowiem zakłócić płynność produkcji, a ponadto .W momencie, kiedy wskaźnik rotacji zapasów i wskaźnik rotacji należności ulega skróceniu oraz w momencie, gdy wskaźnik rotacji zobowiązań wydłuża się, sytuacja przedsiębiorstwa jest dobra.. Jego wielkość zależy od specyfiki branży - jest on niski w przemyśle o wysokiej kapitałochłonności oraz wysoki w przedsiębiorstwach o dużym udziale pracy ludzkiej.. Wskaźnik ten informuje o zdolności przedsiębiorstwa do generowania przychodów z posiadanego przez nie majątku.. Cykl zapasów = (śr.SZ / PzS) x 365, gdzie śr.SZ to średni stan zapasów.Wskaźnik płynności przyspieszonej.. a) Wskaźnik cyklu zapasów = średni stan zapasów x 365 Przychody ze sprzedaży b)wskaźniki rotacji - informują jaka sprzedaż zostanie wygenerowana z 1 złotówki kapitału lub ulokowana w aktywach.. Im wyższa wartość wskaźnika, tym bardziej skuteczna jest firma w ściąganiu należności oraz tym krótszy jest cykl odzyskiwania gotówki.Budowa wskaźnika rotacji należności i cyklu rotacji należności jest bardzo zbliżona..

Wskaźniki rotacji służą do analizy sprawności działania przedsiębiorstwa.

Wartości wskaźnika rotacji zapasów w dniach zależą od stosowanej technologii produkcji (wyznaczającej długość cyklu produkcyjnego) oraz polityki zarządzania .Opis wskaźnika.. Ocena wartości wskaźnika powinna zależeć od branży, w której działa spółka.Istnieje szereg wskaźników pozwalających spojrzeć na zagadnienie rotacji z różnych perspektyw.. Interpretacja.. Użycie tego wskaźnika przydatne jest do oceny przedsiębiorstwZobacz wartości wskaźników spółek GPW » Rotacja majątku ogółem.. Przedsiębiorstwo powinno dążyć do maksymalizacji tych wskaźników, ponieważ im wskaźniki będą wyższe, będzie to świadczyło o tym, iż przedsiębiorstwo lepiej i sprawniej operuje konkretną grupą aktywów.Wskaźnik rotacji zapasów wskazuje ile razy w ciągu roku zapasy zostały przekształcone w gotowe wyroby.. Ogólny wskaźnik rotacji - stosunek liczby pracowników, którzy opuścili firmę do liczby wszystkich pracowników zatrudnionych w danym momencie lub do średniorocznej liczby pracowników.Wskaźniki rotacji informują o intensywności wykorzystania posiadanych zasobów majątkowych.. Niska jego wartość tego wskaźnika oznacza krótki cykl inkasowania należności.. Zmiany wielkości wskaźników rotacji należności w dniach należy ocenić pozytywnie.Podczas interpretacji wskaźników należy mieć na uwadze fakt, iż o poprawie sytuacji finansowej można mówić jedynie w przypadku, gdy cykl rotacji należności skraca się, przy malejącym (lub względnie stałym) poziomie kosztów własnych sprzedaży, a także przy wzrastającym (lub stałym) poziomie przychodów.Wskaźnik rotacji aktywów = Przychody ze sprzedaży / Aktywa.. Wzór to: Zapasy ogółem *365/ przychody ze sprzedaży.Wskaźnik rotacji należności określa ile razy w ciągu roku przedsiębiorstwo odtwarza stan swoich należności.. Konstrukcja wskaźników rentowności opiera się na relacji zysku ( netto , brutto , z działalności operacyjnej , ze sprzedaży ) do określonych wielkości generujących wyniki finansowe np. przychodów ze sprzedaży .Analizę wskaźników przeprowadzamy dokonując zestawienia stanu (średniego, krańcowego) składnika majątkowego ze strumieniem tego składnika..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt