Wskaźnik wypłacalności gotówkowej interpretacja

Pobierz

Istnieją trudności z określeniem wzorcowej wartości tego wskaźnika, jednak praktyka stwierdza, że powinien on oscylować w granicach 10% do 20%.Wskaźnik płynności przyspieszonej powstał w celu określenia możliwości podmiotu w zakresie pokrycia zobowiązań bieżących, ale aktywami o wyższym stopniu płynności (należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe).. Przede wszystkim uważnie przeczytaj wstęp i wpisz 4 liczby.. Poniżej przedstawiono główne znaczenie wskaźnika rezerw gotówkowych: Współczynnik CRR to minimalna część rezerwy gotówkowej, jaką bank będzie musiał odłożyć, aby utrzymać wymaganą kwotę wypłacalności.. Natomiast dla CDPROJEKT jego wartość wynosi 0,71.. Wskaźnik natychmiastowej płynności = Środki pieniężne / zobowiązania krótkoterminowe.. Dlatego do jego konstrukcji wykorzystywane są tylko najbardziej płynne aktywa.. pieniężnej nadwyżki operacyjnej na 1 akcję Wskaźniki wystarczalno-ści pieniężnej: - Wskaźnik ogólnej wystarczalności pieniężnej - Wskaźnik wystarczalności pieniężnej na zakup śr. trwałych - Wskaźnik spłacalności ogółu zadłużenia - Pieniężny wskaźnik pokrycia zob.. Przygotowane wstępne interpretacje są zrozumiałe i w lekkiej formie.. Należy jednak zaznaczyć, że wyniki racjonalne są różnie definiowane w literaturze.Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest obliczenie wskaźnika płynności gotówkowej (Cash ratio")..

Wskaźnik wypłacalności gotówkowej.

Ale przeczytaj je uważnie i weź sobie do serca.Cel i znaczenie: Współczynnik normalnego prądu jest uznawany za 2: 1.. W tym celu, z aktywów obrotowych wyłączono zapasy materiałów, towarów, produkcji w toku oraz wyrobów gotowych, gdyż ich upłynnienie może być znacznie utrudnione.Wskaźnik płynności gotówkowej klasyczny (płynność I stopnia) Sposób obliczania.. ABC (31.12.2018): Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne = 586 mln PLN; Zobowiązania krótkoterminowe = 5 459 mln PLN; Wskaźnik wypłacalności gotówkowej = 0,11Oznacza to nieproduktywne gromadzenie środków pieniężnych.. Mówi on jakie są możliwości spłacania bieżących zobowiązań najbardziej płynnymi aktywami spółki.. Wskaźnik wypłacalności środkami pieniężnymi pokazuje, w jakim stopniu środki pieniężne pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.Wskaźnik wypłacalności gotówkowej określa zdolność przedsiębiorstwa do regulowania bieżących zobowiązań w bardzo krótkim okresie, najczęściej "z dnia na dzień", a zatem do jego konstrukcji wykorzystuje się tylko aktywa o najwyższym stopniu płynności.. Wraz ze wzrostem wartości tego wskaźnika rośnie wydajność gotówkowa majątku, co oznacza, że wynik tego wskaźnika powinien przyjmować trend rosnący.Wskaźnik wypłacalności gotówkowej = 0,71; Taka wartość wskaźnika jest odpowiednia..

Informuje on o efektywności gotówkowej majątku.

Otrzymany wynik tego wskaźnika można również zinterpretować jako skalę efektywności oprocentowanych zobowiązań w procesie generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej.Interpretacja rezultatów - wskaźnik płynności gotówkowej (I stopnia) Wskaźnik płynności gotówkowej interpretuje się w oparciu o porównanie rezultatów z poziomem optymalnym, który został wyznaczony przez autorów opracowań naukowych.. Wskaźnik wypłacalności gotówkowej.. Wartość wskaźnika otrzymujemy poprzez podzielenie aktualnej wartości aktywów obrotowych pomniejszonych o zapasy i krótkoterminowe rozliczenia .. W przypadku większości spółek rezultaty zawierają się w przedziale od 0,1 do 0,2.. Dług / Aktywa jest odmianą wskaźnika zadłużenia ogólnego - w liczniku zamiast całkowitych zobowiązań występuje zadłużenie finansowe.. Wskaźnik wypłacalności gotówkowej to stosunek środków pieniężnych i innych aktyw pieniężnych do zobowiązań krótkoterminowych: WWG= Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne / zobowiązania bieżące..

Opis wskaźnika.

W ogólnym ujęciu uważa się, że pożądane (optymalne) rezultaty są bliskie wartości 0,2 .. Są branże, które co do zasady mają niską płynność, jak telekomunikacja czy handel hurtowy .Dług / Aktywa.. Wskaźnik określa, ile złotych przepływów z działalności operacyjnej przypada na 1 złoty zobowiązań bilansowych.Wskaźnik wypłacalności gotówkowej służy do określania wypłacalności firmy w bardzo krótkim okresie.. Pożądana wartość tego wskaźnika powinna wynosić, zależnie od autora opisującego ten wskaźnik, nie więcej niż 0,5 2 lub między 0,5 a 1,0 3.. (ang. Cash Ratio) Wskaźnik ten pokazuje w jakim stopniu firma jest w stanie regulować bieżące zobowiązania finansowe aktywami o największej płynności, do których zalicza się środki pieniężne.Jak z niego skorzystać?. Z kolei w roku 2013 wskaźnik ten wyniósł 12,34%, co oznacza, że jednostka może spłacić 12,34% zobowiązań bieżących środkami pieniężnymi.wskaźnik wypłacalności gotówkowej - wskaźnik super szybki (super quick ratio) wskaźnik relacji kapitału obrotowego netto do aktywów ogółem (net working capital to total assets)..

Dlatego zarówno analityk, jak i osoby z zewnątrz są zainteresowane tym wskaźnikiem.

Wskaźnik ten pokazuje jaką część swoich zobowiązań firma pokrywa aktywami o najwyższym stopniu płynności 3, a więc jest w stanie bezzwłocznie .Wskaźnik płynności gotówkowej w roku 2012 wyniósł 11,2% co oznacza, że jednostka może spłacić ok. 11,2% zobowiązań bieżących środkami pieniężnymi.. Co najmniej 60-75% całości aktywów powinno być finansowane z funduszu właściciela.. PR = 0,35 KR = 0,36 Wskaźnik wypłacalności gotówkowej przy niewielkim wzroście wykazuje niekorzystny stan środków pieniężnych.. odsetkowychWskaźnik płynności gotówkowej: Wskaźnik płynności gotówkowej uwzględnia najbardziej płynne środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych.. (ii) Wskaźnik zadłużenia kapitałowego:Jest to jeden z ważniejszych wskaźników wypłacalności.. Wskaźnik informuje, jaka część zobowiązań krótkoterminowych (bieżących) może być uregulowana natychmiast z posiadanych zasobów gotówki i jej ekwiwalentów, a także innych aktywów pieniężnych, które można relatywnie szybko upłynnić na rynku finansowym (czyli najbardziej .Wskaźnik zestawia przepływy gotówkowe operacyjne oraz zo­bowiązania ogółem, a więc przepływy pieniężne z wielkością bilansową.. Ponadto sytuacja na koniec roku uległa pogorszeniu, gdyż nastąpiło podniesienie wskaźnika do poziomu 1,45.. Firma źle operuje środkami pieniężnymi, gdyż część z nich zostaje niewykorzystana, co można również zauważyć analizując .Wskaźnik wydajności gotówkowej majątku obrotowego - Wskaźnik pieniężnej wydajności kapitału własnego - Wskaźnik.. Jest to wskaźnik, który określa w jakim stopniu przedsiębiorstwo zdolne jest do natychmiastowej spłaty krótkoterminowych zobowiązań bez konieczności .Wskaźnik wypłacalności zobowiązań oprocentowanych z gotówki operacyjnej przedstawia skalę zabezpieczenia zobowiązań oprocentowanych z gotówki operacyjnej.. Wskaźnik bieżącej płynności informuje o zdolności przedsiębiorstwa do spłaty zobowiązań bieżących poprzez zamianę na gotówkę całości aktywów obrotowych.Znaczenie CRR.. Optymalny poziom tego wskaźnika powinien oscylować w granicach 0,1-0,2 (10 % - 20 % ) .dokonana na podstawie wartości wskaźnika wypłacalności środkami pieniężnymi (wskaź-nika gotówkowego pokrycia zobowiązań krótkoterminowych), [Bednarski, 2001, s. 78- -81].. Dlatego też jego konstrukcja obejmuje jedynie najbardziej płynne aktywa, dzięki którym możliwe jest uregulowanie zobowiązań.Wskaźnik zadłużenia środków trwałych - jeden ze wskaźników wypłacalności przedsiębiorstwa, informujący w jakim stopniu składniki majątku trwałego zabezpieczają zobowiązania długoterminowe firmy.. Wskaźnik ten ma znaczenie dla potencjalnych kredytodawców, ponieważ kredyty długoterminoweWskaźnik natychmiastowej płynności.. Ukazuje on zdolność przedsiębiorstwa do spłaty swoich zobowiązań w bardzo krótkim terminie, niemal bezzwłocznie.. Mierzy on ryzyko wypłacalności związane z długoterminowym zadłużeniem firmy.Wskaźnik płynności gotówkowej •Wskaźnik płynności gotówkowej •* inwestycje krótkoterminowe •Według M. Sierpińskiej i T. Jachny: •Wielkość optymalna - kilka do kilkunastu procent •Jeśli wskaźnik przyjmuje formę wskaźnika natychmiastowej płynności to:Wskaźnik płynności gotówkowej według branż Interpretacja wskaźnika płynności gotówkowej powinna uwzględniać branżę, w której działa spółka..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt