Charakterystyki spektralne obiektów gleb

Pobierz

Przy róŜnych proporcjach odbijania róŜnych zakresów spektralnych, zachowane s ąpodobne kształty krzywych z minimami w zakresach niebieskim i czerwonym (pochłanianie światła przez chlorofil) oraz maksimami wWykaz badanych obiektów, liczbę punktów pomiarowych przy poszczególnych obiektach oraz zakres badań przedstawiono w tabeli I.1.. Z poziomu powierzchniowego każdego badanego profilu pobrano również duże próby powierzchniowe oCharakterystyki spektralne gleb rejestrowano dla następujących wartości potencjału macierzystego: 0,1 kJ·m-3, 3,16 kJ·m-3, 9,8 kJ·m-3, 16 kJ·m-3, 50 kJ·m-3, 155 kJ·m-3, 500 kJ·m-3, 1500 kJ·m-3.. 39 Ryc.zmienności właściwości chemicznych różnych typów gleb i ich wpływu na charakterystykę mikrobiologiczną gleby.. Jensen 2000.Szczegółowe charakterystyki spektralne obiektów pozwalają ocenić między innymi np. kondycję roślin, wilgotność gleby i upraw czy ocenić bioróżnorodność zobrazowanego terenu.. i. Krzywa spektralna zielonej ro ślinno ści ma charakterystyczne odcinki: -Absorpcja w zakresie niebieskim, -Odbicie w zakresie zielonym, -Absorpcja w zakresie czerwonym -Wysokie odbicie w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) -Absorpcja w zakresie środkowej podczer- wieni (SWIR).. Obiekty do badań wytypowano na obszarach, gdzie badania gleb nie były jeszcze prowadzone lub tam gdzie stwierdzono zanieczyszczenie gleb na podstawie dotychczasowych wyników badańcharakterystykę gleb wybranego regionu..

Kanały spektralne.

MATERIAŁ I METODY Obiekt doświadczalny i pobranie próbek glebowych Próbki glebowe pobrano latem 2015 r. z poletek wielo-letniego doświadczenia prowadzonego na terenie IUNG--PIB w Puławach.. Charakterystyki spektralne obiektów: metody pomiarów, krzywe spektralne typowych obiektów i wpływ różnych czynników na ich przebieg, znaczenie znajomości charakterystyk spektralnych w teledetekcji.Właściwości spektralne obiektów: charakterystyki spektralne, metody ich pomiarów, krzywe spektralne typowych obiektów, znaczenie znajomości charakterystyk spektralnych w teledetekcji.21.. Zobrazowania w tym zakresie spektralnym pokazują roślinność jako obiekty bardzo jasne.- Pozyskiwanie widm spektralnych, kontaktowo lub bliskokontaktowo (1 m), oznaczanie minerałów i innych związków (w oparciu o biblioteki), precyzyjne i .. "Hiperspektralne odbiciowe charakterystyki gleb Polski".. Teledetekcyjna identyfi kacja gatunków i zbioro-wisk roślinnych bazuje na rejestracji promieniowania elektromagnetycznego, interferującego ze struktura-mi komórkowymi, morfologią i procesami fi zjologicz-Charakterystyki spektralne obiektów gleb roślinności i wody.. Oko jest czułe na światło, jako całość.Charakterystyki spektralne wybranych obiektów na tle zakresów spektralnych rejestrowanych przez skaner TM - idea rozciągania kontrastu..

Charakterystyki spektralne róŜnych gatunków drzew le śnych.

W ramach podsystemu monitoringu jakości gleby i ziemi w 2019 roku realizowano następujące zadania:terenu.. Na podstawie otrzymanych opisów profili glebowych i "Komentarza do tabeli klas gruntów" określić dla .. Wiele zmiennych parametrówWidmo promieniowania obiektu, czyli natężenie promieniowania w różnych zakresach fal elektromagnetycznych, staje się teledetekcyjnym odciskiem palca tego obiektu.. Każdy obiekt ma swoją unikatową charakte-rystykę spektralną.. Obiekty do badań wytypowano na obszarach, gdzie badania gleb nie były jeszcze prowadzone lub tam gdzie stwierdzono zanieczyszczenie gleb na podstawie dotychczasowych wyników badańCharakterystyki oraz wyszukiwanie obrazów .. • obrazy 3-spektralne (RGB) sąszczególnym przypadkiem obrazów k-spektralnych.. • obrazy w odcieniach szarości.. Do sklasyfikowania obrazu można stosować metodę klasyfikacji nienadzorowanej (np. ISODATA) lub jedną z metod klasyfikacji nadzorowanej, jeśliuzyskali charakterystyki spektralne gleby, cierniska i chwastów.. Pomiary mogą też być wykonywane techniką DSR (Diffuse Spectral Reflectance).. W odkrywkach glebowych, z każdego poziomu genetycznego pobrano próby glebowe do oznaczeń fizyko-chemicznych i laboratoryjnych pomiarów spektralnych..

Właściwości spektralne powierzchni wodnych i wpływ zanieczyszczeń.

Widmowe współczynniki odbicia są spektralnym odpowiednikiem odcisku palca.. Fotogrametria Wykonywanie pomiarów ze zdjęć, szczególnie w celu odzyskania dokładnych pozycji punktów powierzchniowych.Rys.. Oszacowanie wariancji między spektralnymi współczynnikami odbicia poletek rzepaku sianych w trzech terminach pozwoliło określić, które charakterystyki spektralne różnią się między sobą istotnie (tab. 3).Pasma pochłaniania promieniowania, okna atmosferyczne stosowane w teledetekcji.. Właściwości spektralne powierzchni roślinnych: zróżnicowanie gatunkowe, wpływ stresu, "red-edge", wskaźniki roślinne.. 24.Układ Słoneczny - układ planetarny w galaktyce Drogi Mlecznej, składający się ze Słońca i powiązanych z nim grawitacyjnie ciał niebieskich: ośmiu planet, co najmniej 205 ich księżyców, pięciu planet karłowatych i miliardów (a być może nawet bilionów) małych ciał, do których zalicza się planetoidy, komety i meteoroidy, a także pył międzyplanetarny.Szkolenie pt. "Zastosowanie teledetekcji" składa się z części teoretycznej (wykłady) oraz praktycznej (warsztaty).. Naukowcy niczym detektywi analizują widma, starając się określić, jaki obiekt się za nimi kryje..

Charakterystyki spektralne powierzchni glebowych: wpływ właściwości gleb na wielkość odbicia.

Obszary te zwane są polami treningowymi, ponieważ charakterystyki spektralne tych próbek będą użyte do trenowania algorytmu klasyfikacyjnego do ewentualnego wykonania mapy pokrycia terenu na podstawie obrazów wielospektralnych.. Zależności między charakterystykami spektralnymi gleb a jej wilgotnością i potencjałem macierzystymzdolne wykrywać zamaskowane obiekty są charakterystyki spektralne.. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą wykorzystywać dane obrazowe pozyskane z wykorzystaniem UAV (BSL/ BSP) oraz dane typu open-source w różnych zastosowaniach w leśnictwie, m.in. do monitorowania zmian, do określania stanu jakościowego roślinności .Wiedza o cechach odbiciowych obiektów jest niezbędna do poprawnej interpretacji obrazowych danych teledetekcyjnych.. Różnice w tych charakterystykach dla różnych obiektów mogą być wystarczające do odróżnienia ich od siebie.zmianom w badanym przedziale czasowym powinny wykazywać charakterystyki spektralne istotnie różniące się od klas pokrycia terenu i użytkowania ziemi, które nie uległy zmianom.. Obiekt X w II okręgu podatkowym gleby orne klasy IIIa - 50 ha gleby orne klasy IIIb - 300 ha gleby orne klasy IVa - 100 ha .Działanie funkcji liniowej rozciągania kontrastu przedstawimy na przykładzie gleb odkrytych.. gleba ro ślinno ść woda.. odległośćkamera-obiekt, etc.) Posługiwanie sięcechami o takich własnościach może zapewnić .mi gleby a ich charakterystykq spektrofotometrycznq.. W chwili obecnej przedsta wiamy vvyniki pomiarów dla nastqpujq cych b: 1. gleba pkowa vAaéciwa orzona z pyåu wodnego pochodze nia na élinie zvvažowej: M ory k/ Warszawy poziomy genetyczneA A 2. bielica zelazisto—próchniczna wytw orzona z piasku w odno 10 dowcow ego (leéna./odpowiednio 18, 13 i 8 dni od wschodów.. Analizując charakterystykę spektralną suchej gleby okazuje się, że odbija ona ok. 18% promieniowania zielonego, ok. 23% promieniowania czerwonego i ok. 32% promieniowania podczerwonego.Obiekty do badań wytypowano na obszarach, gdzie badania gleb nie były jeszcze prowadzone lub tam gdzie stwierdzono zanieczyszczenie gleb na podstawie dotychczasowych wyników badań monitoringowych i działalności kontrolnej.. W zakresie bliskiej podczerwieni odbicie spektralne od chwastów było istotnie wyższe niż od gleby i ścierniska.. Poletka zostały założone .Słońce.. Przepływ ciepła w glebie zale Ŝy od podstawowych wła ściwo ści cieplnych gleby tj.. Stopień pokrycia gleby przez rośliny wynosił wtedy odpowiednio: 50,1%, 28,4% i 12,1%..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt