Informacja o sytuacji życiowej rodzinnej i materialnej

Pobierz

1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z dnia 4 marca 1994 r. (Dz.U.. 1-2 ustawy z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - dalej u.z.f.ś.s., przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z ZFŚS uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.. pobrać: a) w wersji papierowej - w informacji (prawe skrzydło gmachu Urzędu Miasta) b) w wersji elektronicznej - strona Uminet oraz BIP Urzędu Miasta Szczecin.. Odpowiadając na Pani pytanie, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 8 ustawy o ZFŚS przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia.. wraz z pierwszym wnioskiem o przyznanie .Przyznanie świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych uzależnione jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby ubiegającej się o to świadczenie.. z Zakładowego Funduszu Świa.. 1 ustawy o ZFŚS).Informacja Informacja o wszystkich osobach pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (wspólnie zamieszkujących) .. niepełnosprawny w rodzinie, osoby w rodzinie wymagające stałej pomocy innych itp.) .Dodano: 7 maja 2019.Oświadczenie..

o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.

o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.. i podpisany należy złożyć .. Oznacza to, że status pracownika, czy emeryta lub rencisty nie zawsze gwarantuje otrzymanie świadczenia z ZFŚS.Objaśnienia : 1) za średni roczny dochód łączny uważa się przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów, podatek należny podatek od osób fizycznych , składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne ponadto szacunkowe dochody z działalności gospodarczej rozliczone przez osoby opodatkowane ryczałtem i kartą podatkową, dochody z najmu i dzierżawy , z .informacja o sytuacji życiowej załącznik nr 2 - informacja o sytuacji Życiowej i rodzinnej i materialnej osoby zamierzajĄcej skorzystaĆ w roku 2020 r. z ulgowych ŚwiadczeŃ finansowanych z zfŚs oraz oŚwiadczenie emeryta.. Potwierdzenie może odbywać się w szczególności na podstawie oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu (art. 8 ust.. osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia socjalnego.Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania ze środków ZFŚS - Plik do pobrania.Za dodatkowe dochody mające wpływ na sytuację życiową, rodzinną .Wzór oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania ze środków ZFŚS..

1 ustawy o ZFŚS).Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.

Wszystkie osoby zamierzające skorzystać w danym roku .oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, wnioski o wypłatę świadczenia, dokumenty niezbędne do zastosowania ulgi podatkowej jak np. zaświadczenie lekarza o długotrwałej chorobie, różne dokumenty potwierdzające zasadność przyznania zapomogi losowej,Załącznik nr 1 do regulaminu ZFŚS Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej korzystać z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚSOświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać ze świadczeń finansowanych z UFŚS 631.39 KB WNIOSEK o dofinansowanie odpłatności za opiekę na dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym, sprawowaną przez dziennego opiekuna lub nianię, przedszkolu lub innych formach wychowania przedszkolnego 46.5 KBOsoba, która podała we wniosku nieprawdziwe informacje o swojej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, w tym złożyła nieprawdziwe oświadczenie o wysokości dochodu, bądź wykorzystała świadczenie przyznane z Funduszu niezgodnie z jego przeznaczeniem, w tym przekazała osobie nieuprawnionej, zobowiązana jest do jego zwrotu oraz .Uzyskiwanie informacji o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu ..

Druk wniosku wraz z oświadczeniem o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej można.

o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym 2021 ze świadczeń finansowanych z ZFŚS Oświadczam, że w skład mojej rodziny/osób wspólnie zamieszkujących oraz wspólnie prowadzących gospodarstwo domowe (poz. 1 wnioskodawca) wchodzą następujące osoby: .OŚWIADCZENIE O SYTUACJI RODZINNEJ, MATERIALNEJ I FINANSOWEJ .. Data publikacji: 31 lipca 2017 r. Poleć znajomemu.. ustawy).Zgodnie z artykułem 8 ust.. plik do pobrania tutaj .Generalnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej powinny otrzymać świadczenie z ZFŚS w wyższej wysokości.. ubiegającej się o świadczenia.. Częściowe wypełnienie oświadczenia skutkować będzie decyzją odmowną w zakresie udzielenia ulgi.. Wypłata świadczenia nastąpi najpóźniej w dniu 11 grudnia 2020 r. 5.Świadczenia z ZFŚS.. Bez pozyskania informacji o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych do korzystania z Funduszu pracodawca nie może dokonać oceny sytuacji socjalnej pracownika i przyznać mu świadczeń z ZFŚS.Oświadczenie o sytuacji materialno-bytowej rodziny powinno zawierać aktualne informacje o członkach rodziny, ich sytuacji materialnej, zdrowotnej i majątkowej.. Z regulacji tych wynika, że oświadczenie na temat sytuacji rodzinnej, życiowej i materialnej przedstawia pracownik - twierdzi UODO.Według przepisów ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (ustawa o ZFŚS), przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z ZFŚS są uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z ZFŚS (art. 8 ust..

Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z ...o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby.

Struktura rodziny Podstawowe informacje dotyczące rodziny: Imię i nazwiskoINFORMACJA o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z UFŚS Stan osobowy rodziny, informacja o przychodach: Lp.. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Data urodzenia Średni miesięczny przychód brutto za rok *Decyzje o każdorazowym przyznaniu osobom uprawnionym pomocy z zakładowego funduszu socjalnego (dalej zfśs) należą do pracodawcy, przy czym swoboda ich podejmowania jest ograniczona uprawnieniami związków zawodowych.Ponadto świadczenia z zfśs powinny być przyznawane z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu (art. 8 ustawy .3.. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Uczelnianego Funduszu Świadczeń Socjalnych uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych do korzystania z pomocy Funduszu.. dczeń Socjalnych UEP (składane .. DRUKOWANYMI LITERAMI.. jeden raz w roku) Druk oświadczenia (jedna kartka dwustronnie zadrukowana) wypełniony ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt