Plan pracy koła plastycznego dla klas 1-3

Pobierz

Adresatami są uczniowie klas I - III.. Program przeznaczony jest dla uczniów klas IV - VI.. Ogólna charakterystyka programu.. Data dodania: 2006-03-12 18:00:00 Na podstawie wieloletniej pracy zaobserwowałam duże zainteresowanie plastyką u dzieci w młodszym wieku szkolnym.Niektóre są pomocne także dla nauczycieli klas 1-3, świetlic szkolnych, pedagogów specjalnych i rodziców.. Program zawiera treści przewidziane na 1 rok szkolny, ale ma on charakter cykliczny.Program koła plastycznego przeznaczony jest dla uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej, którzy wykazują zainteresowanie tą dziedziną aktywności, chcą poszerzać swoją wiedzę na ten temat, czerpią przyjemność z faktu tworzenia prac plastycznych oraz wykazują chęć uczestnictwa w zajęciach dodatkowych.". Nauczyciel peni w nim rolę koordynatora działań ł .. H. Read Program pozalekcyjnych zajęć koła plastycznego w edukacji wczesnoszkolnej dla uczniów klas I-III "Mały artysta" opracowanie: mgr Dorota Szendlermajer-Grudzińska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkół w Lipianach Spis treści I Wstęp.s.3 II Założenia ogólne.s.4 III Cele programu.s.6-ogólne .Program koła artystycznego "Sztuka nie zna granic" inspirowany jest naturalną ciekawością dziecka oraz istotą aktywnego zdobywania wiedzy.. Zajęcia w związku z projektem będą odbywały się we wtorki na 8 godzinie lekcyjnej w budynku B. 6 października 2021.Rozdział I Program Zajęć Twórczości dla uczniów klas 1-3 "Kolorowy świat i ja" str. 9 - 19 Rozdział II Przykładowe scenariusze zajęć z uczniami - "Barwy tęczy - czerwień" - N. Ambroziak, J. Białek - "W Bajkolandii" - B. Bieniewicz, D. Karge - "Wiosenna łąka' - A. Bieniewicz, B. Frankowska Przygotowanie uczniów do konkursów plastycznych zgodnie z propozycjami lokalnymi i ogólnopolskimi..

Organizacja wystawy pracy.

Poniżej ptrzedstawiam program autorski tych zajęć.. I CELE EDUKACYJNE 1.. 15 czerwca 2016.. Program powstał w wyniku mojej 20-letniej praktyki pedagogicznej w prowadzeniu zajęć koła plastycznego w szkole podstawowej.godziny, Pkan pracy kola plastycznego KL.doc - Klasa I-III - Galeria - Chomik Program zajec artystycznych z edukacji teatralnej realizowanych w klasach I a i I c w roku szkolnym 2011/2012.Przedstawiam program kolka plastycznego do klas IV-VI.Te zajecia maja ksztaltowac postawy tworcze i rozwijacBędzie realizowany w ramach kółka plastycznego poza godzinami pracy dydaktycznej w wymiarze 30-45 min.. Tworzenie wspólnej instalacji "Jestem drzewem" 4.. Uczestnicy zajęć będą zdobywać wiedzę z zakresu podstawowych pojęć plastycznych i poznają róŜne warsztaty plastyczne - dzięki temu zdobędą niezbędną wiedzę umoŜliwiającąże czasami - dla niektórych - jej świat może być ucieczką, pociechą, zabawą, a czasem - cierpieniem".. Uzgodnienie planu pracy zespołu nauczycieli klas I - III na rok szkolny 2020/2021 .. Program koła plastycznego dla klas I - III, "Umiem pływać" - program nauki pływania dla klas I - III, - popularyzacja zastosowania komputerowych programów edukacyjnych na zajęciach,dla klas I-III Opracowany przez mgr Joannę Lupę ..

Realizowany jest na zajęciach koła plastycznego - 2 godziny w miesiącu.

Każdy człowiek jest na swój sposób artystą.". -badanie różnymi zmysłami i rozróżnianie cech przyrody, np. twardy, słodki… -obserwowanie przyrody; -nasłuchiwanie odgłosów przyrody; -smakowanie darów przyrody; -posługiwanie się lornetką .Zapraszam uczniów klas IV-VIII do podróży przez sztukę poprzez zabawę.. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych w toku różnorodnych działań plastycznych.. "ZABAWY PLASTYCZNE" - PROGRAM KÓŁKA PLASTYCZNEGO DLA KLAS MŁODSZYCH "Sztuka dziecka wci na nowo siąż ę tworzy i nie przestanie by sztukćą żywą i twórczą tak długo, jak dugo błdąę istniay dzieci lubił ące i umiejące po swojemu, a pięknie rysować i malować".. Program powstał w wyniku mojej wieloletniej praktyki pedagogicznej w prowadzeniu zajęć koła plastycznego w szkole podstawowej.. Ważną cecha programu jest taki dobór zawartych w nim treści, aby mogli korzystać z niego również uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych.. Wezmą w nim udział dzieci, które wykazują zainteresowania plastyczne.Prace plastyczne ponad 50 inspiracji.. Kolorowe witraże - tworzenie tematycznych witraży do dekoracji korytarzy szkolnych-systematycznie do pory roku.. "Każdy człowiek jest na swój sposób artystą.. Poznajemy świat różnymi zmysłami: wzrokiem, słuchem, węchem, dotykiem, smakiem..

Realizowany będzie na zajęciach koła plastycznego -2godziny tygodniowo.

Chęć udziału w projekcie należy zgłosić nauczycielowi plastyki.. Przygotowałam ten spis, aby ułatwić nauczycielom, a zwłaszcza stawiającym pierwsze kroki w zawodzie - nauczycielom stażystom, wybór wartościowych tekstów, których znajomość zapewne wpłynie pozytywnie na ich rozwój zawodowy.1 Program zajęć pozalekcyjnych "Kółko informatyczne dla klas IV - VI" Szkoła Podstawowa w Mesznej Prowadzący: Grzegorz Ewak Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typachkategoria: plany pracy Program wychowawczy dla klasy V autor: Anna Szczepańska kategoria: plany pracy Program pracy koła plastycznego dla uczniów klas IV-VI autor: Iwona Kaczmarek kategoria: plany pracy Program wychowawczo-profilaktyczny dla klasy II gimnazjum autor: Andrzej Byra kategoria: plany pracy Program Pracy Zespołu ds.1 Koła zainteresowań dla klas 1-3 Koło logopedyczne logopierwszaki, czyli trening mowy to forma profilaktyki logopedycznej kierowanej do dzieci sześcio- i siedmioletnich.. tygodniowo przez okres jednego roku szkolnego.. 3.2.Plan edukacji informatycznej został przygotowany specjalnie z myślą o pierwszym etapie kształcenia..

Nie bez znaczenia dlaProgram kółka plastycznego dla klas II-III nauczania zintegrowanego.

Plan pracy koła ekologicznego dla uczniów kl. II Żyjmy w zgodzie z przyrodąPodstawowe założenia pracy na kole: 1.. Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu (środa) w godzinach 12.45 - 13.30 w sali nr 4.Tak więc, by nie zaprzepaścić wrodzonej wrażliwości i zdolności twórczych dzieci, postanowiłam poprowadzić zajęcia koła plastycznego dla uczniów klas II-III.. Realizowany będzie na zajęciach koła plastycznego - 4 godziny tygodniowo, z podziałem na 2 grupy po maksymalnie 10 -15 uczniów.. Anna Ziemba - Michałowska.. Program ten stanowi integralną całość z programem nauczania plastyki.1.. RealizacjaProgram przeznaczony jest dla uczniów klas IV - VIII.. Prace plastyczne, twórcze i manualne zabawy najbardziej wzbogacają osobowość dziecka.. Realizowany jest na zajęciach koła plastycznego - 2 godziny tygodniowo.Cel ogólny programu oraz cele szczegółowe.. Ogólne założenia planu pracy: Kółko plastyczne pt. "Mały artysta" przeznaczone jest dla uczniów z klas I - III wykazujących zdolności plastyczne.. 4.plastyczne, uwrażliwiać na muzykę, rozwijać wyobraźnię i cieszyć się z efektów swojej pracy.. Przygotowanie plakatów na zabawę z Rady Rodziców, upominków na loterię.. Rozwój wyobraźni, zdolności manualnych, możliwość wyładowania emocji, a to wszystko dzięki sztuce.. Warto pamiętać, że plastyka to nie tylko kartka papieru w formacie A4 i kredki, ale to .Po zrealizowaniu programu uczniowie wypełnią ankietę oceniającą zajęcia koła ekologicznego, przystąpią też do konkursu, aby sprawdzić swoje wiadomości.. Pozwala uczniowi wzbogacać swoją wiedzę kulturową, uczy wyrażania emocji, pozawerbalnych metod komunikacji, wspiera rozwój poznawczy, ułatwia rozumienie relacji przestrzennych.Przedstawiony program przeznaczony jest do realizacji na zaj ęciach pozalekcyjnych koła ortograficznego.. Znajdują się w nim treści przeznaczone dla uczniów klas 1-3.. Zajęcia prowadzone są przez logopedę w formie zabaw.. Omówienie prac.Program przeznaczony jest dla uczniów klas IV - VI.. W treść programu wpisują się ćwiczenia oddechowe, słuchowe, artykulacyjne i fonacyjne.Temat i treści Zadania do realizacji Metody i formy realizacji Przewidywane osiągnięcia uczniów 1-2.. Cel główny programu.. Podniesienie poziomu znajomo ści ortografii i interpunkcji polskiej; doskonalenie sprawno ści ortograficznej.. Zdobycie umiej ętno ści poprawnego i świadomego posługiwania si ę j ęzykiem pisanym 4.Program przeznaczony jest dla uczniów klas IV - VI..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt