Zasady redagowania pism urzędowych prezentacja

Pobierz

(każdy, bez względu na wykształcenie) potrzebuje pism urzędowych w wersji light, potrzebuje językowej diety.. Części składowe pism: (c.d.). jeśli dokumenty sporządzone są w 1 egzemplarzu i nie ma kopii, aby na niej odnotować fakt wysłania oryginału/ Jest wyrazem dobrych obyczajów nadawcy korespondencji .W tworzeniu pisma urzędowego trzeba zwrócić uwagę również na styl.. DATA godz. 10:00-14:00 - MIEJSCE Online Online TRENER językoznawca, redaktor, wykładowca kultury języka.Temat: Zasady redagowania pism urzędowych.. Nie stawiaj spacji przed znakami przestankowymi.. Pojęcie komunikacji w zestawieniu z poprawnością językową i zasadami redagowania pism urzędowych.. REDAKCJA PISM BIUROWYCH I URZĘDOWYCH 15 godz. a) Zasady redagowania pism b) Części składowe pism, układ graficzny oraz adresowanie kopert c) Korespondencja wewnętrzna (notatka służbowa, sprawozdanie, protokół, instrukcje i zarządzenie) d) Korespondencja zewnętrzna (CV, list motywacyjny, podanie o pracę, skarga, zażalenie, reklamacja, oferta) e) Korespondencja administracja (upoważnienie, pełnomocnictwo, decyzje administracyjne, odwołania) f) Wybrane pisma procesowe w .Kultura języka polskiego w redagowaniu tekstów urzędowych - podstawowe zasady i normy.. Forma zbliżona jest do listów prywatnych.. Każde pismo powinno stanowić logiczną i koncepcyjnie zwartą całość..

Redagowanie pism urzędowych.

8.12.Ogólne zasady redagowania pism Równie wany jak wygld dokumentu, jest je-go styl, który powinien by dostosowany do ro-dzaju pisma, odbiorcy i kreowa wizerunek firmy.. Najlepiej stosować jeden rodzaj fontu.. Posługuje się poprawnie słownictwem, składnią i stylem wypowiedzi pisemnych.. Program szkolenia dotyczy szeroko rozumianej poprawności językowej obejmującej najtrudniejsze zagadnienia gramatyczne, ortograficzne, interpunkcyjne, leksykalno-stylistyczne ze szczególnym uwzględnieniem przykładów pochodzących z tekstów .Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami poprawnego redagowania pism urzędowo-kancelaryjnych oraz doskonalenie kompetencji językowej i komunikacyjnej potrzebnych w życiu zawodowym - poprawności, sprawności, skuteczności i estetyki posługiwania się językiem polskim w Internecie.- Zasady typografii - edycja pism sporządzanych na komputerze, opcje Autokorekty, własne szablony i wzorce, - Praktyczne wykorzystanie tabulatora, tabel, wcięć i akapitów w tworzeniu pism urzędowych.. WARSZTATY PRAKTYCZNE.. Konstruuje umiejętnie regulaminy, notatki, protokoły i inne pism itp.• redagowania pism urzędowych, • posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii, • technik negocjacji i mediacji w administracji, • technik pracy biurowej..

Zasady techniki w redagowaniu pism urzędowych.

Zasady redagowania pism na wybranych .potrafi U1 Potrafi prawidłowo zastosować obowiązujące zasady redagowania pism (w tym zredagowanie pisma zobowiązującego do uzupełnienia dokumentacji, zredagowanie pisma przewodniego, zredagować listu intencyjnego, zredagować odpowiedź na ogłoszenie przetargu) ADM_U11 x x U2 Potrafi dobrać odpowiednią strukturę pisma urzędowego ( styl, forma, treści pisma i adresat).I.. Kade dobrze sformu owane pismo (np. oferta, reklamacja) powinna cechowa: Zwiz o krótkie przedstawienie sprawy, bez uywania zbdnych s ów i powtórze, Zna zasady BHP i zasady bezpiecznego wyszukiwania informacji w Internecie.. Przykładowe przedmioty:b) zasady redagowania pism urzędowych, w tym decyzji administracyjnych - jak pisać, żeby osiągnąć zamierzony cel i pozostawić dobre wrażenie, czyli jak życzliwie i uprzejmie wyrazić nawet bardzo stanowcze stanowisko czy negatywną decyzję: - czytelność tekstu, - empatia komunikacyjna nadawcy, - styl językowy pism urzędowych.Uczestnik zna zasady redagowania pism biurowych i urzędowych; Uczestnik zna podstawowe funkcje arkusza kalkulacyjnego MS EXCEL; Uczestnik Zna zasady BHP i zasady bezpiecznego wyszukiwania informacji w Internecie; Uczestnik Zna programy rolnicze usprawniające zarządzanie gospodarstwem rolnym..

Rodzaje pism urzędowych.

W korespondencji urzędowej stosuje się styl urzędowo-kancelaryjny, charakteryzujący się zwięzłością, bezosobowością w aktach ogólnych, posługiwaniem się gotowymi formularzami, ujmowaniem treści w formie punktów, specyficzną terminologią, kategorycznymi formami itp.Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami poprawnego redagowania pism urzędowo-kancelaryjnych oraz doskonalenie kompetencji językowej i komunikacyjnej potrzebnych w życiu zawodowym - poprawności, sprawności, skuteczności i estetyki posługiwania się językiem polskim.Pismo - zasady redagowania pism Musi być zredagowane według konkretnych zasad z wykorzystaniem tak zwanych części składowych pisma.. Redagowanie pism urzędowych.. Zasada nr 7.. Umiejętności:b) zasady redagowania pism urzędowych, w tym decyzji administracyjnych - jak pisać, żeby osiągnąć zamierzony cel i pozostawić dobre wrażenie, czyli jak życzliwie i uprzejmie wyrazić nawet bardzo stanowcze stanowisko czy negatywną decyzję.. Zostały w nim zamieszczone:prezentacji "Zasady redagowania pism" Elementy składowe zakończenia pisma •Zwrot pożegnalny •Podpis Z poważaniem Z wyrazami szacunku Z należnymi wyrazami Załączam pozdrowienia Z wyrazami szacunku Dyrektor Jan Nowak /mgr Jan Nowak/ Dyrektor1 Redagowanie pism urzędowych i kultura komunikacji elektronicznej..

Przepisy prawne w zakresie redagowania pism urzędowych.

Umiejętności: Uczestnik szkolenia potrafi zarządzać systemem Windows 10 .. Adresowanie pism urzędowych.. Mogą to być gratulacje, podziękowania,Podział pism W zależności od sposobu redagowania pisma można podzielić na: • Pisma przewodnie - krótkie, często jednozdaniowe, informujące o przesłanych dokumentach.. Zasady sporządzania pism typowych Pisma przewodnie sporządzane są: Gdy niezbędne są informacje uzupełniające treść dokumentu, któremu towarzyszą /informacje, które pominięto w piśmie głównym lub takie których nie wypadało w nim podać/ Gdy nadawca chce mieć pisemne potwierdzenie wysłania dokumentów /np.. PO SZKOLENIU UCZESTNIK: Zna reguły i zasady pisania pism urzędowych.. Pojęcie pisma urzędowego.. Wtedy cały dokument jest jednolity i profesjonalny.. Zdobędą Państwo wiedzę nt. zasad redagowania urzędowych dokumentów w wersji elektronicznej,Zasada nr 6.. Jak pisać prosto, jasno i zwięźle?. Ponadto poznasz wszystkie podstawowe dyscypliny wiedzy prawniczej oraz podstawy z zakresu ekonomii i zarządzania.. Poradnik zawiera wykaz umiejętności, które należy opanować, aby sprawnie redagować pisma urzędowe.. Aby tworzyć tak przyjazne teksty, nie potrze-1.. Upraszczanie tekstów pod kątem potrzeb osób niepełnosprawnych.. 2) Listy grzecznościowe - są to pisma okazjonalne stosowane między instytucjami a osobami prywatnymi.. Czym jest język urzędowy?. Aby redagowanie pism urzędowych przebiegało właściwie i profesjonalnie, należy przestrzegać pewnych istot-nych zasad, tj.: stosować styl urzędowy (powinny dominować zdania pojedyncze, należy unikać poruszania kilku wątków w jednym zdaniu),Marginesy - lewy powinien wynosić ok. 2,5 cm, prawy przynajmniej 1 cm, ale może być większy, górny ok. 3 cm, zaś dolny ok. 2 cm Jeżeli występuje konieczność przeniesienia tekstu pisma na drugą stronę, powinny się tam znaleźć 3-4 linijki tekstu i podpisy, niedopuszczalne jestPismo oficjalne wcale nie musi być nudne - pod warunkiem że autorowi będzie na tym zależało i że będzie pamiętał o podstawowych zasadach: Strona wizualna jest pierwszą rzeczą, na jaką odbiorca zwraca uwagę jeszcze przed zapoznaniem się z treścią pisma; użyty blankiet, czystość, układ tekstu stwarzająRodzaje pism: Części składowe pism: Części składowe pism: (c.d.). A zatem twórzmy nowe pisma, portale informacyjne, porady konsumenckie, które minimalnie zajmują oby-wateli, za to o wszystkim informują po jednokrotnej lekturze.. Pismo przewodnie dołącza się do dokumentów wtedy, gdy mogą one być niezrozumiałe dla odbiorcy lub gdy wymagają dodatkowych informacji.Niniejszy poradnik pomoże Ci opanować zasady redagowania wszelkich pism urzędowych, z jakimi można spotkać się nie tylko w pracy w biurze, ale i sytuacjach życia codziennego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt