Plan rozwoju szkoły podstawą prawna

Pobierz

Jeśli szkoła będzie sukcesywnie urzeczywistniała priorytety, będzie podnosiła standard to umocni swoją pozycję w środowisku lokalny.. Plan strategiczny jest niezbędnym narzędziem w kierowaniu placówką oświatową.1.. Ustaw ę o systemie o światy z dn. 7 wrze śnia 1991r.. zm.) - dotyczy szkół tzw. starego typu (6-letnia szkoła podstawowa, gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa, 3-letnie liceum ogólnokształcące, 4-letnie technikum .Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych *…+ Szkoła kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwośd, wiarygodnośd, odpowiedzialnośd, wytrwałośd, poczucie własnejPlan rozwoju szkoły pomoże udoskonalić pracę podmiotów w niej pracujących oraz wprowadzić konieczne zmiany.. Podstawa prawna -Rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru .. - Szkoła posiada plan doskonalenia nauczycieli zgodnie z wymogami, - Możliwość rozwoju zawodowego nauczycieli zgodnie z .wychowawczych.. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203) 2.. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2014 - 2020 3 ROZDZIAŁ I § 1. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ze zmianami z dnia 23 sierpnia 2019r..

Plan rozwoju zawodowego.

.Uwzględnia ona podstawy prawne zawarte w Ustawie Karta Nauczyciela (Dz.U.. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 .W trakcie stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły.. Dyrektor szkoły, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia zmienionego planu rozwoju zawodowego, zatwierdza ten plan albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian.PODSTAWA PRAWNA Koncepcja pracy szkoły to ogólny plan działania społeczności szkolnej, określający jej kierunki pracy i rozwoju.. Adres strony 4.. Odgrywa rolę drogowskazu, wytyczając wszystkim członkom społeczności szkolnej ten sam kierunek działania.. GENERAŁA JÓZEFA WYBICKIEGO W WEJHEROWIE ROCZNY PLAN ROZWOJU SZKOŁY Zadania szczegółowe Formy realizacji Odpowiedzialni Uwagi o realizacji 1.. Szkoła realizuje koncepcjęROZDZIAŁ VI KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH ROZDZIAŁ VII EWALUACJA KONCEPCJI SZKOŁY.. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły Zapoznanie się z takimi dokumentami jak: - Statut Szkoły -Wewnątrzszkolny System Oceniania - Szkolny program wychowawczy, profilaktyczny oraz plan pracy szkoły -pozostałe regulaminy IX-X.2016 Znajomość zasad funkcjonowania szkoły 5.Wczesnym wspomaganiem rozwoju obejmowane są dzieci niepełnosprawne oraz ich rodziny od chwili stwierdzenia u dziecka niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole..

Podstawa prawna: art. 9d ust.

W okresie stażu nauczyciel szkoły za granicą realizuje plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, uwzględniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9w pkt 1.. Uświadamia szeroko pojętemu środowisku skupionemu wokół szkoły, że przy zaangażowaniuProgram Rozwoju Szkoły Podstawowej nr 118 im.. Plan Pracy Szkoły i Program Wychowawczo - Profilaktyczny zostały opracowane na podstawie wniosków i rekomendacji rady pedagogicznej wynikających z podsumowania pracy szkoły na rok szkolny 2014/2015 oraz priorytetów edukacyjnych.. PODSTAWA PRAWNA Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1.. Wrzesień 2019 Cały okres stażu Maj 2022 Wniosek o rozpoczęcie stażu.. Przyjaciół Mazowsza powstał na podstawie: .. Powinno się to odbyć nie później niż 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole.. Odgrywa rolę drogowskazu, wytyczając wszystkim członkom społeczności szkolnej ten sam kierunek działania.. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością .2015/2016 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM..

2.opracowanym planem rozwoju zawodowego.

2, pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej,Realizując plan rozwoju warto w jedną teczkę wkładać sobie dowody naszych działań - scenariusze, wycinki prasowe, notatki odręczne, nie po to aby komukolwiek pokazywać, ale aby odświeżyć naszą pamięć gdy będziemy pisać sprawozdanie i przygotowywać się do egzaminu.. Możecie tu Państwo znaleźć również przykładowe zapisy planu rozwoju .2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM.. Dodatkowo można stworzyć wieloletni plan pracy szkoły (plan rozwoju) oraz wieloletni plan doskonalenia nauczycieli.. Rada pedagogiczna na zebraniu (w sierpniu lub na początku września) powinna zaopiniować w drodze uchwały organizację pracy szkoły na dany rok szkolny.. Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej .Sytuacja prawna nauczycieli kontraktowych i mianowanych kończących staże po dniu 1 września 2018 r. W związku z powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi sprawozdań z realizacji planów rozwoju zawodowego nauczycieli, którzy rozpoczęli staż przed dniem 1 września 2018 r. oraz dokumentacji załączanej do wniosku o nadanie kolejnego stopnia awansu zawodowego wyjaśniamy:W okresie stażu nauczyciel kontraktowy realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania określone w przepisach § 7 ust..

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

Zaplanowałam i realizuję Plan Nadzoru Pedagogicznego na rok szkolny 2014/2015, któryz dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977, z późn.. (wysokość, podstawa prawna ustalenia) .. zatwierdzony plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji, 4) ocena dorobku zawodowego za okres stażu, .. z uwzględnieniem wyników mierzenia jakości pracy szkoły i programu rozwoju szkoły, 7) inna dokumentacja świadcząca o osiągnięciach zawodowych.. Sprawozdanie z realizacji planu.. z 2018 r. poz. 949), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r.Własny plan rozwoju zawodowego Art.9c ust.3 W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w art.9g ust.10 Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu.. W świetle ww.. (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z pó źn .Plan pracy i koncepcja pracy szkoły od września 2017 - czy coś się zmieniło w przepisachIX.2016 Plan rozwoju zawodowego.. przepisu nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w .Witam rozpoczęlam staż 03.09.2019 r do czerwca 2019 roku w szkole byłam wychowawcą teraz od listopada 2019 roku zmieniono mi stanowisko pracy na logopedę czy muszę zmienić plan rozwoju zawodowego, jeżeli tak to czy muszę dokonać jeszcze innych formalności np. podania do dyrektora odnośnie zmian w planie rozwoju zawodowego.PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2019/2020 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz .U.. Uświadamia szeroko pojętemu środowiskuPODSTAWA PRAWNA Koncepcja pracy szkoły to ogólny plan działania społeczności szkolnej, określający jej kierunki pracy i rozwoju.. Podstawą do objęcia dziecka jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez zespół orzekających działający w publicznej poradni psychologiczno .Created Date: 10/11/2015 7:29:03 PMWydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 53 ust.. 1 pkt 3 lit. a,b,d,e i f Dotyczy: ramowe plany nauczania , szkoły artystyczne , zajęcia rewalidacyjne Zmieniono 8 sierpnia 2018 Przeprowadzenie analizy własnej pracy.Plan rozwoju zawodowego został stworzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli wymagania rozporządzenia Zadania do wykonania i formy realizacji Termin realizacji § 7 ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt