Wymień właściwości chemiczne substancji

Pobierz

temperatura wżenia temperatura topnienia zabarwienie zapach gęstość - masa /objętość Właściwości chemiczne to: Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach Np. benzyna, woda.to przemiana polegająca na zmianie właściwości fizycznych substancji, np. jej stanu skupienia, kształtu, stopnia rozdrobnienia reakcja chemiczna : to przemiana w której wyniku powstaje nowa substancja uzupełnienie innych właściwościach niż substancje ulegające przemianieWymień właściwości chemiczne i fizyczne cukru 1) Stan skupienia 2) Barwa 3) Rozpuszczalność w wodzie (czy rozpuszcza się) 4) Przewodnictwo prądu (czy przewodzi prąd) 5) Zapach 6) Palność (czy się pali) 7) Aktywność chemiczna 8) Rodzaj substancji 9) Inne cechy (np. twarda, mięka, lepka)Substancje złożone, czyli związki chemiczne, to zaś takie, które można rozłożyć na substancje o budowie prostszej.. - MidBrainart .. Wyjaśnij na podstawie drobinowej budowy na czym polega rozpuszczenie i mieszanie się substancji.. Rodzaje zatruć.. Wymień dwa sposoby rozdzielenia mieszaniny piasku z wodą.. 1 dzień temu.. W normalnych warunkach wszystkie sole nie przewodzą elektryczności, ale większość z nich .Właściwości fizyczne prostych substancji - niemetali są różne.. 2. stały stan skupienia barwa srebrzystobiała jest bezwonne temperatura topnienia: 9620C ma metaliczny połysk jest niepalne dobrze przewodzi ciepło i prąd elektryczny kowalneKlasyfikacja niebezpiecznych substancji chemicznych..

Jakie są właściwości chemiczne substancji?

Rozwiąż test i sprawdź swoją wiedzę.Białka, tłuszcze i cukry należą do substancji chemicznych, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu.. a) tlenek wodoru+ wodór= b) tlenek miedzi (II) + =tlenek wodoru + 9.. Zaliczamy tu między innymi stan skupienia, barwę, gęstość, twardość, kowalność, ciągliwość i kruchość (czyli zdolność substancji .Wypisz właściwości dwutlenku węgla (fizyczne i chemiczne), reakcje, zastosowania i ciekawostki POMOCY!. Tak więc, fluor, chlor są w fazie gazowej, ciecz jest bromem, a stan stały jest nieodłączny od jodu.. Chemia.. 1 dzień temu.. Przykładami właściwości fizycznych są: gęstość temperatura topnienia opór właściwy lepkość moduł sztywności współczynnik załamania światłaWłaściwości substancji chemicznej dzielimy na: Właściwości fizyczne, takie jak stan skupienia, barwa, połysk, rozpuszczalność,gęstość, kowalność, ciągliwość, twardość, higroskopijność, temperatura wrzenia, temperatura topnienia, przewodnictwo cieplne, przewodnictwo elektryczne; Właściwości chemiczne : zapach, smak, palność,toksyczność, reaktywność .Wymień kategorie zagrożeń dla zdrowia człowieka stwarzanych przez substancje chemiczne.. W jądrze atomu tego pierwiastka znajduje się 6 neutronów.. Wskaż, którą z nich różnią się substancje.. Podobny proces chemiczny jest szeroko stosowany w przemyśle, ponieważ uzyskany produkt jest szeroko stosowany wszędzie..

... Wymień właściwości fizyczne i chemiczne glukozy.

Identyfikuje gazy na podstawie ich charakterystycznych Wymień rodzaje szkodliwych substancji chemicznych.. Toksyczność - cecha substancji chemicznych polegająca na powodowaniu zaburzeń funkcji lub śmierci komórek żywych, narządów lub całych organizmów po dostaniu się w ich pobliże.. Jakie są właściwości chemiczne substancji?. Pełnią one różne funkcje, m.in. budulcową, energetyczną, transportową, regulującą i ochronną.. Aktywność halogenów w grupie zmniejsza się wraz ze wzrostem ładunku jądrowego atomu, fluor jest najbardziej reaktywny spośród fluorowców.Z tej wideolekcji dowiesz się: - czym jest substancja, - czym różnią się substancje między sobą, - jak można badać właściwości substancji, - że właściwoś.Podkreśl związki chemiczne: a) magnez + tlen=tlenek magnezu b) woda + sód=tlenek sodu + wodór 7.. Oprócz toksyczności, palności, stabilności chemicznej i stanów utlenienia, inne właściwości chemiczne obejmują: Entalpia formacji; Ciepło spalania; Elektroujemność; Numer koordynacyjny; Rozpuszczalność; Kwasowość / zasadowość; Stopień jonizacjiWłaściwość fizyczna - cecha substancji, z wyłączeniem właściwości chemicznych, czyli ujawniających się w reakcjach chemicznych.. Są to substancje o budowie niemocząsteczkowej z jonową siatką krystaliczną.. Właściwości fizyczne to : stan skupienia - stały, ciekły, gazowy stan skupienia jest charakterystyczny dla danej substancji określony warunkach otoczenia ( ciśnienie, temperatura ) Np. woda, rtęć , tlen , azot siarka, glin..

Wpisz podane właściwości srebra do odpowiednich kolumn.

Sekcja 9 zawiera następujące informacje: podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne substancji chemicznej lub mieszaniny (takie jak wygląd, zapach, pH, temperatura wrzenia itd.. Opisuje właściwości substancji: tlenku węgla (IV), tlenu, wodoru P 4 4 A 4.2 2.. Konfiguracja elektronowa atomu pewnego pierwiastka jest następująca: (2,8,6).Na podstawie tej informacji oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń.. Glukoza- wlasciwosci fizyczne: - cialo stale, drobnokrystaliczne - bezbawne - bezwonne - o slodkim smakuWłaściwości fizyczne i chemiczne.. Substancje te mogą wywierać działanie trujące po wchłonięciu ich m.in. drogą doustną, oddechową lub w wyniku absorpcji przez skórę .Właściwości substancji możemy podzielić na dwie grupy: fizyczne i chemiczne.. Odpowiedź Guest.. Fizyczne opisują wygląd oraz zachowanie wobec czynników fizycznych, takich, jak temperatura czy prąd elektryczny.. P czy F. 2.. - Pytania i odpowiedzi - Chemia .. Wymień najwybitniejszych filozofów greckich.. - Aktywność chemiczna, zapach, toksyczność, palność, smak.. Uzupełnij zapisy słowne przebiegu reakcji chemicznych.. - Aktywność chemiczna, zapach, toksyczność, palność, smak.. Właściwości fizyczne -stan skupienia -barwa -połysk -twardość-gęstość - przedowdnictow cieplne i elektryczne - rozupszczalnosc w wodzie i innych takich Właściwości chemiczne -palność -toksyczności -oddziaływanie z innymi substancjamiWyróżnia się właściwości fizyczne i chemiczne..

2009-10-24 17:08:56Materia ma wiele właściwości chemicznych.

Atomy tego pierwiastka mają 3 powłoki elektronowe obsadzone elektronami.. ), które mają znaczenie dla klasyfikacji i zagrożeń; właściwości fizyczne i chemiczne, które nie mają znaczenia lub w .Przebieg doświadczenia: określanie kolejnych właściwości substancji (miedzi, żelaza, soli kamiennej, cukru, mąki, wody, chloru): stanu skupienia, barwy (zbliżenie na substancję), twardości (uderzanie młotkiem) oraz innych cech charakterystycznych, rozpuszczalności w wodzie poprzez wsypywanie substancji do zlewki i mieszanie bagietką.. Wymień 2 zastosowania tlenku wapnia: 10.Rozróżnianie właściwości fizycznych i właściwości chemicznych danej substancji na podstawie jej opisu.. Następnie infografika podaje po dwa przykłady substancji prostszych (siarka i złoto) oraz złożonych (woda i sól kamienna, czyli chlorek sodu) wraz z ich zdjęciami.. Bardzo wysokie temperatury topnienia i wrzenia.. W takim przypadku wystąpi również reakcja wymiany.9.. Szybkość wchłaniania w drogach oddechowych zależy od właściwości fizykochemicznych .Toksyczność.. Badana umiejętność uczeń: Poziom wymagań Punktacja zadań grupa A, B Punktacja zadań grupa C Kategoria celów Odniesienie do podstawy programowej 1.. - Pytania i odpowiedzi - ChemiaWymień właściwości fizyczne i chemiczne glukozy oraz fruktozy.. 2012-01-27 19:33:40 Substancje mozna podzielic na substancje proste (pierwiastki chemiczne ) i zlozone ( zwiazki chemiczne ).. Zapisz reakcje syntezy : tlenku żelaza (III) tlenku azotu (V) tlenku srebra (V .W tego rodzaju reakcji substancje takie jak siarczan potasu i woda tworzą się w stosunku molowym od jednego do dwóch.. Odpowiedź: Substancje chemiczne ze wzglądu na zagrożenie stwarzane dla zdrowia człowieka dzielimy na: bardzo toksyczne, toksyczne, szkodliwe, żrące, drażniące, uczulające, mutagenne, rakotwórcze oraz działające szkodliwie na rozrodczość.. Źródło: Dariusz Adryan, Agnico-Eagle (), .Wymień podstawowe właściwości fizyczne opisujące substancje chemiczne.. 8.test na znajomość właściwości fizycznych i chemicznych substancji, a także innych charakterystucznych właściwości pierwiastków i związków chemicznych Zawiera 15 pytań.. Substancje chemiczne powodujące szkodliwe efekty w żywych organizmach nazywamy szkodliwymi substancjami chemicznymi..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt