Czynniki tworzące środowiska pracy prezentacja

Pobierz

prof. J. Nofera w ŁODZI Zakład Środowiskowych Zagrożeń Zdrowia Narażenie na czynniki biologiczne w środowisku pracy DROGI PRZENOSZENIA •powietrzna (gruźlica, grypa, legionelloza, mononukleoza zakaźna, odra) •przez krew i inne płyny ustrojowe (wirusowe zapalenie wątroby typu B i C, AIDS) •pokarmowa (fekalno-oralna)zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczególności zabezpieczały pracownika przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, szkodliwymi wstrząsami, działaniem wibracji i promieniowania oraz szkodliwym i niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracyPoniżej przedstawiono różne czynniki środowiska pracy informatyka i ich możliwe skutki dla zdrowia.. Najczęściej występują w postaci pyłów, par, gazów i dymów, które przedostają się do organizmu głównie przez drogi oddechowe, w .Najwyższe dopuszczalne stężenia czynników chemicznych w środowisku pracy.. Każdy z wymienionych wyżej rodzajów czynników charakteryzuje się innym stopniem oddziaływania na pracowników, różne mogą też być jego konsekwencje.Materialne środowisko pracy dzieli się również na takie czynniki, jak: czynniki fizyczne, czyli m.in. temperatura, oświetlenie, hałas, promieniowanie optyczne, jonizujące lub laserowe, wibracje czy unoszący się w powietrzu pył; czynniki chemiczne, czyli obecność substancji toksycznych, drażniących, uczulających, rakotwórczych czy mutagennych;roku w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81 poz.716 z późn..

Czynniki występujące w środowisku pracy 2.

• Czynniki szkodliwe.. Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy 9.. Bibliografia.• prędkość przepływu powietrza, • tempo metabolizmu organizmu człowieka, • indywidualne zdolności jednostki do przystosowania się do danego środowiska.. Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy 9.. Czynniki materialne tworzące srodowisko pracy to m.in teren miejsca ztarudnienia,budynki i pomieszczenia wchodzace w skład firmy.Czynniki materialne tworzące środowisko pracy to m.in. teren miejsca zatrudnienia, budynki i pomieszczenia wchodzące w skład firmy, a także narzędzia, urządzenia czy maszynyśrodowisku pracy (podział) Czynniki materialnego środowiska pracy: 1. oświetlenie, 2. mikroklimat, 3. hałas, w tym hałas ultradźwiękowy i infradźwiękowy, 4. wibracja (precyzyjniej: drgania mechaniczne przenoszone na organizm człowieka z ciał stałych), 5. pył przemysłowy, 6. promieniowanie laserowe, 7. promieniowanie nadfioletowe;Czynniki w środowisku pracy..

Czynniki psychofizyczne w środowisku pracy 8.

Czynniki szkodliwe - chemiczne, fizyczne i biologiczne - są zawsze związane ze środowiskiem pracy, wywołują określone efekty biologiczne lub zdrowotne, które występują podczas narażenia lub ujawniają się w okresie późniejszym: czynniki szkodliwe chemiczne stanowią najliczniejszą grupę szkodliwości.. Pytania kontrolne.. Obowiązkiem pracodawcy jest natomiast uwzględnienie występowania szkodliwych czynników biologicznych w ocenie ryzyka zawodowego.Czynniki tworzące środowisko pracy W materialnym środowisku pracy występują różne czynniki mogące powodować zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników.. Środki ochrony indywidualnej 88 ZAGROŻENIAI PROFILAKTYKAW ŚRODOWISKU PRACY MODUŁ III mod-lic3.qxd 9/19/05 10:45 AM Page 88czynniki psychofizyczne, do których zalicza się obciążenia fizyczne (statyczne i dynamiczne) oraz obciążenia nerwowo-psychiczne (obciążenie umysłu, przeciążenie lub niedociążenie percepcyjne, obciążenie emocjonalne, stres).. Karty charakterystyk substancji i preparatów niebezpiecznych.. Czynniki występujące w środowisku pracy można podzielić na trzy grupy: • Czynniki niebezpieczne..

Hałas w środowisku pracy 5.

2018 poz. 1286)Zagrożenia czynnikami biologicznymi w środowisku pracy 7.. Środki ochrony indywidualnej 88 ZAGROŻENIAI PROFILAKTYKAW ŚRODOWISKU PRACY MODUŁ III mod-lic3.qxd 9/19/05 10:45 AM Page 88IV.. Wszystkie części składowe mikroklimatu wywierają wpływ na samopoczucie człowieka, jego sprawność fizyczną i umysłową, na wydajność pracy oraz zachowanie dobrego stanu zdrowia.5.1.. DYREKTYWA 2000/54/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 września 2000 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym zTEMATYCZNYCH: 1.. Sposoby likwidacji lub ograniczenia źródeł zagrożeń chemicznych.. Przepisy nie nakładają na pracodawcę obowiązku prowadzenia pomiarów środowiska pracy pod kątem występowania szkodliwych czynników biologicznych.. *) Zgodnie z par.. Do wyżej wymienionych czynników fizycznych zalicza się:Czynniki występujące w materialnym środowisku pracy dzieli się na: czynniki szkodliwe dla zdrowia, których oddziaływanie na pracownika prowadzi lub może prowadzić do schorzenia (w zależności od stopnia oddziaływania lub innych warunków czynnik szkodliwy może stać się również niebezpieczny),Szkodliwe czynniki fizyczne.. Odpowiedź: W środowisku pracy występują czynniki: • niebezpieczne, • szkodliwe, • uciążliwe..

Jakie czynniki występują w środowisku pracy?

Środki ochrony zbiorowej.. Zagrożenia czynnikami chemicznymi w środowisku pracy i profilaktyka 6.. Próbki powietrza pobrano na filtry polipropylenowe.Zagrożenia czynnikami biologicznymi w środowisku pracy 7.. Pobieranie próbek powietrza do oznaczenia stężenia pyłu Próby powietrza do badań pobrano metodą dozymetrii indywidualnej w strefie oddychania pracowników zgodnie z normą PN-Z-04008/07:2002 - Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacji wyników.. Czynniki psychofizyczne w środowisku pracy 8.. ): • hałas, • hałas ultradźwiękowy, • drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, • drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka, • niekorzystny mikroklimat.Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy - pyły - YouTube.. Zagrożenia czynnikami biologicznymi w środowisku pracy1.. Zalicza się do nich: 1. obciążenie fizyczne: l statyczne, l dynamiczne, 2. obciążenie psychiczne: l obciążenie umysłu, l niedociążenie i przeciążenie percepcyjne,[1] Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.. Częste schylanie się pod stolik (biurko), w celu dotarcia do umieszczonej tam jednostki centralnej - możliwość urazów, zwłaszcza głowy.. Gorące powierzchnie wewnątrz drukarek laserowych - możliwość poparzenia w wyniku .Do podstawowych czynników kształtujących mikroklimat środowiska należy zaliczyć temperaturę powietrza, wilgotność, ruch powietrza, promieniowanie cieplne, ciśnienie atmosferyczne.. Do szkodliwych czynników fizycznych w środowisku pracy zalicza się (§ 13.. Odpowiedź: Czynniki szkodliwe i uciążliwe dzieli się na: • czynniki fizyczne, • czynniki chemiczne, • czynniki biologiczne,w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716) CZYNNIKI BIOLOGICZNE Są to drobnoustroje komórkowe oraz jednostki bezkomórkowe zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego ( bakterie, grzyby, wirusy); drobnoustroje zmodyfikowane genetycznie, hodowle komórkowe, pasożyty wewnętrzne człowieka.W środowisku pracy wyróżniamy czynniki: - niebezpieczne - których oddziaływanie na człowieka pracującego prowadzi lub może prowadzić do urazu lub zatrucia, - szkodliwe - których oddziaływanie prowadzi lub może prowadzić do schorzenia pracownika lub jego potomstwa.. Szkodliwe oddziaływanie czynników środowiska pracy na zdrowie pracowników ma miejsce zwykle Promieniowanie 4.. • Czynniki uciążliwe.. Czynniki tworzące środowisko pracy Czynniki zagrożeń zawodowych 1 Rzeczowe: Fizyczne: Chemiczne: Biologiczne: -maszyny -hałas,wibracje -pary,gazy -bakterie -narzędzia mikroklimat aerozole -wirusy -pomieszczenie -zapylenie pow. -paliwa,smary -pasożyty pracy -oświetlenie truciznyCzynniki tworzace srodowisko pracy.. Zagrożenia od urządzeń elektrycznych 3.. Oświetlenie pomieszczeń i stanowisk pracy.. Tap to unmute .Szkodliwe czynniki biologiczne a ocena ryzyka zawodowego.. Czynniki psychofizyczne w środowisku pracy są to czynniki uciążliwe, które mogą powodować obniżenie sprawności fizycznej i psychicznej pracownika.. Drgania mechaniczne - wibracje..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt